Приходько М. М.

ЕКОЛОГІЧНІ РИЗИКИ ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА БАСЕЙНУ ВЕРХНЬОГО ПРУТУ

У статті викладені матеріали досліджень антропогенних навантажень та наслідків їх впливів на геосистеми і сформоване ними навколишнє середовище в басейні Верхнього Пруту. Дана характеристика екологічних ризиків, сукупність та інтенсивність яких визначає рівень екологічної безпеки басейнової геосистеми Верхнього Пруту. Основними ризиками, які не забезпечують досягнення цілей екологічної безпеки геосистем та збалансованого ресурсокористування, є: денатуралізація території (зменшення площі природних геосистем); 2) недотримання екологічних вимог і обмежень при використанні природних ресурсів (лісових, водних, земельних); 3) зміна клімату та пов’язані з нею формування паводків і значне зменшення витрат води в річках у меженні періоди; 4) забруднення поверхневих вод. Обгрунтована система заходів щодо усунення (мінімізації) екологічних ризиків та забезпечення екологічної безпеки басейну Верхнього Пруту.

Ключові слова: екологічні ризики, екологічна безпека, геосистема, басейн, водні ресурси.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ПРУТА.

Бассейн Верхнего Прута (площадь – 9168 км2) расположен на северо-восточных склонах Украинских Карпат на территории Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Природопользование в бассейне ведется нерационально, признаками чего являются значительные изменения геосистем (лесных, водных, аграрных), которые формируют бассейновую геосистему Верхнего Прута, а также развитие экологических рисков, определяющих уровень экологической безопасности бассейна. В статье рассмотрены основные экологические риски, которые препятствуют достижению целей экологической безопасности геосистем и сбалансированного ресурсопользования, в частности: 1) денатурализация территории (уменьшение площади природных геосистем); 2) изменение климата и, обусловленные этим процессом, возникновение паводков, а также значительное снижение объемов речного стока в меженные периоды (обмеление рек); 3) загрязнение поверхностных вод. Степень денатурализации территории в равнинной части бассейна – очень высокая, в горной части – низкая. Процесс изменения климата определяется в первую очередь повышением, по сравнению с климатической нормой, за период 1990-2013 гг. среднегодовой температуры воздуха на 0,7-1,9°С и увеличением количества атмосферных осадков от 9 до 93 мм в год. В тоже время, за последние 24 года 11-14 лет количество атмосферных осадков было ниже нормы на 110-447 мм. Загрязнение поверхностных вод в бассейне Верхнего Прута происходит вследствие сброса в р.  Прут и ее притоки недостаточно очищенных сточных вод из очистных сооружений населенных пунктов Верховина, Ворохта, Яремче, Коломыя, Черновцы и др. Обоснована система мероприятий по устранению (минимизации) экологических рисков и обеспечении экологической безопасности бассейна, которые должны быть учтены при разработке «Плана интегрированного управления бассейном Верхнего Прута».

Ключевые слова: экологические риски, экологическая безопасность, геосистема, бассейн, водные ресурсы.

Література:

 1. Біотичне та ландшафтне різноманіття басейну р. Гнила Липа (стан і планування збереження, невиснажливого використання та відтворення): монографія / М. М. Приходько, В. І. Карамушка, М. М. Приходько (старш.) та ін. [за редакцією М.М. Приходька]. – Івано-Франківськ, 2009. – 220 с.
 2. Будущее которого мы хотим. Рио-20. Конференция ООН по устойчивому развитию. Рио-де-Жанейро, Бразилия. 20-22 июня 2012 года // Итоговый документ конференции. A/conf/216/L/1. – С. 1-66.
 3. Генсірук С. А. Ліси України / С. А. Генсірук. – Львів, 2002. – 496 с.
 4. Голояд Б. Я. Екологічні основи захисту гірсько-лісових басейнових екосистем від шкідливих екзогенних процесів в Українських Карпатах / Б. Я. Голояд, І. І. Бойчук. – Івано-Франківськ, 2001. – 389 с.
 5. Грицку В. Аналіз впливу застосування різних методик визначення якості води на формування висновків про екологічний стан р. Прут у м. Чернівці / В. Грицку, Н. Кіпрєєва // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 696: Географія. – С. 12-15.
 6. Екологічна безпека збалансованого ресурсокористування в Карпатському регіоні: монографія / О. М. Адаменко, Я. О. Адаменко, М. М. Приходько [та ін.]. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. – 368 с.
 7. Ємчук Т. В. Обгрунтування основних напрямів збереження природної якості підземних вод басейну Пруту в межах Чернівецької області / Т. В. Ємчук // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2012. – Вип. 633-634: Географія. – С. 12-15.
 8. Качинський А. Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А. Б. Качинський. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.
 9. Кирилюк А. О. Аналіз змін рівневого режиму річки Прут в межах м. Чернівці / А. О. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: науковий збірник – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – Том 9. – С. 84-91.
 10. Кирилюк М. І. Водний баланс і якісний стан водних ресурсів Українських Карпат / М. І. Кирилюк. – Чернівці: Рута, 2001. – 246 с.
 11. Ковальчук І. Багаторічна динаміка стоку річок верхньої частини басейну Дністра / І. Ковальчук, А. Михнович // Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія: географічна. – Вип. 29. Ч. І. – 2003. – С. 136-147.
 12. Ковальчук І. П. Проблеми і перспективи еколого-геоморфологічних досліджень річково-басейнової системи Прута / І. П. Ковальчук // Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету ім. Івана Франка (15-17 травня 2009 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 204-206.
 13. Ковальчук І. П. Річково-басейнова система Горині: структура, функціонування, оптимізація: монографія / І. П. Ковальчук, Г. С. Павловська. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 244 с.
 14. Корчемлюк М. В. Екологічна оцінка якості води верхньої течії Пруту за блоком сольового складу та індексом забрудненості води / М. В. Корчемлюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: науковий збірник – К.: ВГЛ «Обрії», 2006. – Том 9. – С. 142-148.
 15. Корытный Л. М. Бассейновая концепция в природопользовании / Л. М. Корытный. – Иркутск: Из-во Института гидрографии СО РАН, 2001. – 163 с.
 16. Мольчак Я. О. Річки та їх басейни в умовах техногенезу / Я. О. Мольчак, З. В. Герасимчук, І. Я. Мисковець. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. – 336 с.
 17. Наукові основи басейнового управління природними ресурсами (на прикладі річки Гнила Липа): монографія / М. М. Приходько, Н. Ф. Приходько, В. П. Пісоцький та ін. [за редакцією М. М. Приходька]. – Івано-Франківськ, ТзОВ “Галицька друкарня”, 2006. – 270 с.
 18. Ніколаєв А. М. Гідродинамічні умови формування якості вод малих річок басейну Прута / А. М. Ніколаєв, Т. В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: науковий збірник – К.: ВГЛ “Обрії”, 2004. – Том 6. – С. 223-229.
 19. Приходько М. М. Управління природними ресурсами та природоохоронною діяльністю: монографія / М. М. Приходько, М. М. Приходько (молодший). – Івано-Франківськ: Фоліант, 2004. – 847 с.
 20. Приходько М. М. Екологічно безпечне управління водними ресурсами / М. М. Приходько, Н. Ф. Приходько // ЕкоМама. – 2009. – № 6. – С. 29-31.
 21. Приходько М. М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів / М. М. Приходько // Український географічний журнал. – К.: Академперіодика, 2010. – № 3. – С. 36-43.
 22. Приходько М. М. Екологічні ризики, екологічна безпека та управління ними в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій / М. М. Приходько // Фізична географія та геоморфологія. – К.: Обрії, 2012. – Вип. 3 (67). – С. 28-40.
 23. Приходько М. М. Екологічна безпека природних і антропогенно модифікованих геосистем: монографія / М. М. Приходько. – К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2013. – 201 с.
 24. Програма дій. Порядок денний на ХХІ століття (“Agenda 21”). – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
 25. Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
 26. Реймерс Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник / Н. Ф. Реймерс. – М.: Мысль, 1990. – 637 с.
 27. Рудько Г. І. Екологічна безпека техноприродних геосистем (наукові і методичні основи): монографія / Г. І. Рудько, С. В. Гошовський [за ред. Г. І. Рудька]. – К.: ЗАТ “Нічлава”. 2006. – 464 с.
 28. Современные глобальные изменения природной среды: в 2-х томах. – Т. 1. – М.: Научный мир, 2006. – 696 с.
 29. Соловей Т. В. Самоочищення річкових вод (на прикладі ділянки річки Прут) / Т. В. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: науковий збірник – К.: ВГЛ “Обрії”, 2006. – Том 9. – С. 136-142.
 30. Ющенко Ю. С. Гідроморфологічні закономірності розвитку русел: монографія / Ю. С. Ющенко. – Чернівці: Рута, 2005. – 320 с.
 31. Яцик А. В. Водогосподарська екологія: у 4-х томах, 7 кн. / А. В. Яцик. – К.: Генеза, 2004. – Т.4, кн. 6-7. – 680 с.

Повний текст

PDF