Ольга ЗАСТАВЕЦЬКА

ОСНОВНІ РИСИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ У КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

 У статі розкрито особливості трансформації галузевої структури господарства Тернопільської області у кризовий період. Здійснено аналіз змін у окремих, передусім, у промисловості і сільському господарстві. Обґрунтовано перспективні зміни у розвитку галузей, зважаючи на досягнутий рівень розвитку господарства, його сучасну структуру і ресурсний потенціал. Встановлено, що зміни у структурі господарства області найбільше виявились у промисловості і сільському господарстві, сільське господарство стало провідною галуззю господарства, а завдяки цьому область з промислово-аграрного стала аграрним регіоном. Значно зменшилось виробництво промислової продукції у машинобудуванні і легкій промисловості, дещо менше – у харчовій, виробництві будматеріалів. Посилились позиції рослинництва, в його структурі збільшилась частка кукурудзи, сої, ріпаку, зменшилась – цукрових буряків і кормових коренеплодів. Різко скоротилося поголів’я у всіх галузях тваринництва. Доведено, що все більшого значення у виробництві валового суспільного продукту набуває сфера послуг. У перспективі ця галузь, а також сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і рекреація стануть головними у структурі господарства Тернопільської області.

Ключові слова: галузева структура господарства, трансформація структури, сільське господарство, промисловість, сфера послуг.

Заставецкая О. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ХОЗЯЙСТВА ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА.

Раскрыты особенности трансформации отраслевой структуры хозяйства Тернопольской области в кризисный период. Осуществлен анализ изменений в отдельных, прежде всего, в промышленности и сельском хозяйстве. Обоснованно перспективные изменения в развитии отраслей, несмотря на достигнутый уровень развития хозяйства, его современная структура и ресурсный потенциал. Установлено, что изменения в структуре хозяйства области больше оказались в промышленности и сельском хозяйстве, сельское хозяйство стало ведущей отраслью хозяйства, а благодаря этому область с промышленно-аграрного стала аграрным регионом. Значительно уменьшилось производство промышленной продукции в машиностроении и легкой промышленности, несколько меньше – в пищевой, производстве стройматериалов. Усилились позиции растениеводства, в его структуре увеличилась доля кукурузы, сои, рапса, уменьшилась – сахарной свеклы и кормовых корнеплодов. Резко сократилось поголовье во всех отраслях животноводства. Доказано, что все большее значение в производстве валового общественного продукта приобретает сфера услуг. В перспективе эта отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая промышленность, транспорт и рекреация станут главными в структуре хозяйства Тернопольской области.

Ключевые слова: отраслевая структура хозяйства, трансформация структуры, сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг.

Література:

 1. Барановський М. Особливості трансформаційних процесів у розвитку аграрного сектора та сільських територій України / М.О.Барановський // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матер. V Міжнар. наук. конф. 21-23 жовтня 2010 р. – К., 2010. – С. 34-36.
 2. Заставецька Л.Б. Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-територіального устрою України [Текст]: монографія / Л. Б. Заставецька; [наук. ред. Шаблій О. І.]; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т.: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – 331 с.
 3. Заставецький Т.Б. Система міських поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства. Монографія / Т.Б.Заставецький. – Тернопіль: Ред.-вид. відділ ТНПУ, 2005. – 160 с.
 4. Захарченко В.І. Ринкова трансформація господарства регіону (кластер ний підхід): навч. посібник / В.І.Захарченко, Г.М.Заболотний та ін. – Вінниця: Вид. ВДАУ, 2006. – 395 с.
 5. Захарченко В. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В.Захарченко. – Вінниця: Гіпаніс, 2004. – 547 с.
 6. Ілляш І. Соціально-економічний розвиток поселень агропромислового регіону в умовах трансформації суспільства / І.Д.Ілляш, Д.В.Ткач. – Тернопіль: Астон, 2013. – 204 с.
 7. Корнус А.О. Трансформація регіональних соціогеосистем як об’єкт дослідження суспільної географії // Географія, картографія, географічна освіта: історія, методологія, практика. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м.Чернівці, 9-11 жовтня 2014 р.). – Чернівці: Родовід, 2014. – С. 125-127.
 8. Пістун М.Д. Сучасні проблеми регіонального розвитку: навч. Посібник / М.Д.Пістун, А.Л.Мельничук. – 2-е вид., перер. і доп. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 280 с.
 9. Руденко Л.Г. Економічні, соціальні і екологічні відміни регіонів України у контексті сталого розвитку / Л.Г.Руденко, О.О.Кулік // Український географічний журнал. – 2000. – №3. – С. 18-27.
 10. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект / [за ред. Г.В.Балабанова, В.П.Нагірної, О.М.Нижник]. – К.: Міленіум, 2003. – 404 с.
 11. Шаблій О.І. Основи загальної суспільної географії / О.І.Шаблій. – Львів: Вид. ЛНУ, 2003. – 444 с.

Повний текст

PDF