Нікіпелова О. М., Сторчак О. В., Мокієнко А. В.

ПРОБЛЕМИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ У МЕЖАХ БУДАКСЬКОГО (ШАБОЛАТСЬКОГО) ЛИМАНУ З УРАХУВАННЯМ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

 Об’єктами Державного кадастру природних лікувальних ресурсів (ПЛР), є лікувальні грязі, мінеральні і термальні води, морська вода, морське узбережжя тощо. Слід зазначити, що морське узбережжя – один з найскладніших і в той же час якнайменше вивчений рекреаційний ресурс. Використання ПЛР для рекреаційних цілей суттєво гальмується розвитком небезпечних екзогенних геологічних процесів (НЕГП). Для Одеського узбережжя характерні певні НЕГП, найбільш руйнівними з яких є абразія (розмив) берегів та зсуви ґрунтів, кількість яких за останні роки значно зросла. Будакський (Шаболатський) лиман, як водний об’єкт, відноситься до категорії лікувальних. Берег Будакського (Шаболатського) лиману відноситься до ерозійно-обвального типу і потребує незначних капітальних вкладень на здійснення заходів інженерного захисту від проявів НЕГП. Необхідно удосконалити систему моніторингу НЕГП, особливо в межах рекреаційної зони Одеського узбережжя для своєчасного виявлення природного і техногенного впливу.

Ключові слова: природні лікувальні ресурси, морське узбережжя, небезпечні екзогенні геологічні процеси, Будакський (Шаболатський) лиман.

ПРОБЛЕМЫ РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ В ПРЕДЕЛАХ БУДАКСКОГО (ШАБОЛАТСКОГО) ЛИМАНА С УЧЕТОМ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.

Объектами Государственного кадастра природных лечебных ресурсов (ПЛР), являются минеральные и термальные воды, лечебные грязи и озокерит, рапа лиманов, морская вода, морское побережье. Следует отметить, что морское побережье – один из самых сложных и в то же время меньше всего изученный рекреационный ресурс. Существуют неблагоприятные условия, которые ведут к интенсивной подвижности береговых форм рельефа, в том числе и разрушения берегов. Гидрогенный размыв, абразионные и оползневые процессы, волновая переработка пляжей, вынуждают внимательно и осторожно размещать курортное хозяйство и его инфраструктуру. Для Одесского побережья характерны определенные опасные экзогенные геологические процессы (ОЭГП), наиболее разрушительными из них являются абразия (размыв) берегов и оползни грунтов, количество которых за последние годы значительно выросли. Территориям Будакского лимана отводится ведущая роль в развитии курортно-рекреационного дела. Будакский (Шаболатский) лиман, как водный объект, относится к категории лечебных и уникальных естественных лимано-устьевых комплексов. Берег Будакского (Шаболатского) лимана относится к эрозийно-обвальному типу и нуждается в незначительных капитальных вложениях на осуществление мероприятий инженерной защиты от проявлений ОЭГП (обвалов, дождевой и ветровой эрозии). Необходимо усовершенствовать систему мониторинга ОЭГП, особенно в пределах рекреационной зоны Одесского побережья для своевременного выявления естественного и техногенного влияния.

Ключевые слова: природные лечебные ресурсы, морское побережье, опасные экзогенные геологические процессы, Будакский (Шаболатский) лиман.

 Література:

  1. Выхованец Г.В. Рекреационные ресурсы береговой зоны Чорного моря между дельтой Дунай и Днестровским лиманом / Г.В. Выхованец, Г.А. Будзыка, Н.В. Олейник // Причорноморський екологічний бюлетень: Проблеми раціонального природокористування Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя. – 2007. – № 4 (26). – С. 27-33.
  2. ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Укрархбудінформ, 2002. – 97 с.
  3. Зенкович В.П. Морфология и динамика советских берегов Черного моря / В.П.Зенкович. – Том ІІ. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 216 с.
  4. Коніков Є.Г. Вивчення, моделювання і прогнозування розвитку абразійно-обвальних та абразійно-зсувних берегів за методом узагальнених змінних / Є.Г. Коніков, Г.С. Педан // Вісник Одеського національного університету. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2003. – Т. 8. – Вип. 5. – С. 155-162.
  5. Коніков Є.Г. Небезпечні екзогенні геологічні процеси в південно-західній частині України (методи вивчення, оцінки і прогнозування) / Є.Г. Коніков, Г.С. Педан, В.Г. Тюреміна, В.О. Черкасов // Вісник Одеського національного університету. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2004. – Т. 9. – Вип. 4. – С. 180-
  6. Про затвердження Інструкції по створенню і веденню Державного кадастру природних лікувальних ресурсів // Наказ МОЗ України від 23.09.2009 р., № 687.
  7. Про затвердження переліку водних об’єктів, що відносяться до категорії лікувальних // Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996р., № 1499.
  8. Про затвердження Переліку та форми подання відомостей, що включаються до Державного кадастру природних лікувальних ресурсів // Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 28.03.2008 р., № 156/152.
  9. Хромов С.С. Історія курортного господарства та вплив на нього абразійних процесів на північному узбережжі Чорного моря / С.С.Хромов // Вісник Одеського національного університету. Сер. Географічні та геологічні науки. – 2003. – Т. 8. – Вип. 5. – С. 99-106.
  10. Черкасов В.О. Щорічний звіт про стан поширення і активізації екзогенних геологічних процесів на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей за 2006 рік / В.О. Черкасов, В.Г. Тюреміна // Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. Державна геологічна служба України. Причорноморське державне регіональне геологічне підприємство (Причорномор ДРГП). – Одеса, 2007. – 120 с.

Повний текст

PDF