Новицька С.Р.

ОЦІНКА ПРИДАТНОСТІ ПРИРОДНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РЕКРЕАЦІЇ

 У роботі розглянуто питання оцінки придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації. Задля цього здійснено аналіз поняття рекреаційний ландшафт, розглянуто групування рекреаційних комплексів, засноване на приуроченості до відповідного типу місцевостей. При оцінці були враховані такі чинники, як морфологічна структура ПТК (природно-територіального комплексу), наявність лісу і водойми, характер і якість лісу, віддаленість його від водойм, характер рельєфу.

Ключові слова: природний територіальний комплекс, рекреаційний ландшафт, ландшафтна карта, сприятливість ПТК для рекреації.

Новицкая С.Р. ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКРЕАЦИИ.

В статье рассмотрены вопросы оценки пригодности природно-территориальных комплексов Тернопольской области для целей рекреации. Для этого проведен анализ понятия рекреационный ландшафт, рассмотрено группирование рекреационных комплексов, основанное на приуроченности к соответствующему типу местностей. Предложенная оценка природных комплексов для отдыха актуальна, поскольку ее можно использовать для разработки оценочно-прикладной карты пригодности ландшафтов для рекреации и осуществить ландшафтно-рекреационное районирование территории Тернопольской области, которое будет способствовать эффективному ведению рекреационной деятельности в каждой ландшафтной местности, влиять на их специализацию, эффективное использование природных рекреационных ресурсов, размещение объектов рекреационной инфраструктуры, регулирование нагрузок на природные комплексы, ориентацию на определенные виды рекреационных услуг. Благоприятными ландшафтными рекреационными ресурсами обладают: Белокриницкий ландшафт (Малополесской группы), Бережанский и Монастыриский ландшафты (Опильской группы ландшафтов), Залещицкий и Кременецкий ландшафты (Подольской группы), Збаражский и Красненский ландшафты (Товтровой группы). Малоблагоприятные и неблагоприятные ландшафтные рекреационные ресурсы наблюдаются в междуречье, особенно в пределах Тернопольского плато и Авратынской возвышенности, что обусловлено однообразием рельефа, значительной антропогенной освоенностью этих территорий и низкой лесистостью.

Ключевые слова: природный территориальный комплекс, рекреационный ландшафт, ландшафтная карта, благоприятность для рекреации.

Література:

 1. Гетьман В.І. Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси / В.І. Гетьман. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2010. – 136 с.
 2. Гродзинський Д.М. Основи ландшафтної екології: Підручник. – К.:Либідь,1993. – 224с.
 3. Денисик Г.І. Рекреаційні ландшафти Поділля / Г.І.Денисик, В.М. Воловик – Вінниця, ПП “Едельвейс і К”, 2009. – 206 с.
 4. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. –Москва: «Высшая школа».1991,- 361 с.
 5. Кусков А. С. Рекреационная география: учебно-методической комплекс / А. С. Кусков, В.Л. Голубева, Т. Н. Одинцова. – М.: МПСИ, Флинта , 2005. – 496 с.
 6. Ландшафтні рекреаційні ресурси Тернопільщини: оцінка, підходи до районування. Міжнародна наукова конференція «Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи», 16-18 грудня 2009 року/ Л.П. Царик, П.Л. Царик, Л.В. Янковська, С.Р.  Новицька. Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – С. 214-229.
 7. Новицька С.Р. Ландшафтно-екологічна оцінка території Тернопільської області для цілей рекреації //Наукові записки ТНПУ. Серія Географія. – №2, 2007. – С. 188-198.
 8. Навчально-краєзнавчий атлас Тернопільської області/Ред. Кравчук Я.С., Царик Л.П., Мариняк Я.О. та ін.– Львів: ВНІ, 2000. – 24 с.
 9. Питуляк М.Р. Природні рекреаційні ресурси Тернопільщини, проблеми їх раціонального використання і охорони (навчальний посібник) / М.Р. Питуляк – Тернопіль: в-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 1999. – 60 с.
 10. Преображенский В.С., Веденин Ю.А. География и отдых. – Москва: Наука, 1971. – 48с.
 11. Царик Л. Новицька С. Природні рекреаційні ресурси // Природні умови та ресурси Тернопільщини / наук. ред. М.Я. Сивий, Л.П. Царик – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. – С. 325-378.
 12. Царик Л.П., Чернюк Г.В. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу (на прикладі Тернопільської області). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 188с.

Повний текст

PDF