Наталія ТАРАНОВА, Павло ШУБЕР

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КЛІМАТУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ПЛАТО

Висвітлюються проблеми періодизації історії дослідження клімату Тернопільського плато, наводиться перелік і хронологічні рубежі періодів його розвитку, описуються їх характерні риси. В історії вивчення клімату Тернопільського плато за спрямуванням та детальністю досліджень ми виділили 3 періоди, кожен з яких має особливі, специфічні риси. Перший період (друга половина XIX ст. – 1900 р.) здійснювався збір і накопичення знань про клімат. Він відзначився безсистемністю, відсутністю чіткої методики і методології досліджень. Другий період (1900-1980 рр.) дослідження клімату Тернопільщини, як і території України в цілому, значно активізувались. Вивченням клімату Тернопільщини цього часу займалися науковці Львівського державного університету імені Івана Франка: завідувач кафедри фізичної географії географ-кліматолог М. Андріанов та доцент кафедри фізичної географії Г. Проць-Кравчук. Третій період (з початку 1990-х рр. до наших днів) характеризується значним вкладом у вивчені клімату Тернопільського плато, науковців Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, а саме: доцента кафедри фізичної географії Г. Чернюк; доктора, професора, завідувача кафедри географії України і туризму О. Заставецької; доцента кафедри фізичної географії М. Питуляк; доктора, професора, завідувача кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін Л. Царика; професора кафедри географії та методики її навчання Й. Свинка; доцента кафедри географії України і туризму П. Царика; асистента кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін С. Новицької.

Ключові слова: Тернопільське плато, клімат Тернопільського плато, Українська метеорологічна служба, Гідрометеорологічна служба України.

Н. Б. Таранова, П. М. Шубер. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛИМАТА ТЕРНОПОЛЬСКОГО ПЛАТО.

Освещаются проблемы периодизации истории исследования климата Тернопольского плато, приводится перечень и хронологические рубежи периодов его развития, описываются их характерные черты. В истории изучения климата Тернопольского плато по направлению и детальностью исследований мы выделили 3 периода, каждый из которых имеет особые, специфические черты. Первый период (вторая половина XIX в. – 1900) осуществлялся сбор и накопление знаний о климате. Он отличился бессистемностью, отсутствием четкой методики и методологии исследований. Второй период (1900-1980 гг.) Исследования климата Тернопольщины, как и территории Украины в целом, значительно активизировались. Изучением климата Тернопольщины занимались ученые Львовского государственного университета имени Ивана Франка: заведующий кафедрой физической географии географ-климатолог М. Андрианов и доцент кафедры физической географии Г. Проц-Кравчук. Третий период (с начала 1990-х гг. до наших дней) характеризуется значительным вкладом в изучении климата Тернопольского плато, ученых Тернопольского государственного педагогического университета имени Владимира Гнатюка, а именно: доцента кафедры физической географии Г. Чернюк; доктора, профессора, заведующего кафедрой географии Украины и туризма А. Заставецкая; доцента кафедры физической географии М. Питуляк; доктора, профессора, заведующего кафедрой геоэкологии и методики преподавания экологических дисциплин Л. Царика; профессора кафедры географии и методики ее обучения И. Свинка; доцента кафедры географии Украины и туризма П. Царика; ассистента кафедры геоэкологии и методики преподавания экологических дисциплин С. Новицкой.

Ключевые слова: Тернопольское плато, климат Тернопольского плато, Украинский метеорологическая служба, Гидрометеорологическая служба Украины.

Література:

 1. Агроклиматический атлас Украинской ССР / Под ред. С.А. Сапожниковой. – Киев: Урожай, – 37 с.
 2. Андрианов М. С. О циркуляционных факторах климата западнях областей УССР / М. С. Андрианов // Уч. зап. Львов. ун-та, ХVIII. Геогр. сб., вып. 1. – Львов, 1951. – С. 24–29.
 3. Волощук В.М. Про можливі зміни середньорічного температурного режиму України в першій половині XXI століття / В.М. Волощук //Доповіді НАНУ. – 1993 – №12. – С. 105-111.
 4. Заставецька, О. В. Географія Тернопільської області. 8-9 класи: навчальний посібник для учнів / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль: ТОД, 1994. – 88 с.
 5. Климатический атлас Украинской ССР. – Л:Гидрометеоиздат, 1968. – 232 с.
 6. Климат Украины / Под ред. Г.Ф. Прихотько, А.В. Ткаченко, В.Н. Бабиченко. – Л: Гидрометеоиздат, 1967. – 413 с.
 7. Клімат України / За ред В.М. Ліпінського, В.А. Дячук, В.М. Бабиченко. – Київ: Вид-во Раєвського, 2003. – 343 с.
 8. Копачевська М.Н. Заморозки на Україні / М.Н. Копачевська. – Київ: Вид-во Української академії с.-г. наук, 1961. – 66 с.
 9. Логвинов К.Т. Опасные явления погоды на Украине / Логвинов К.Т., Бабиченко В.Н., Кулаковская М.Ю. – Л: Гидрометеоиздат, 1972. – 236 с.
 10. Мереорологические данные за отдельные годы. Выпуск 10 а. Часть 1. Температура воздуха. Т.ІІ. Редактор выпуска Е.С.Розова. – К.: Издательство АН УССР. – 1954.
 11. Науково-прикладний довідник з агрокліматичних ресурсів України (засушливі явища). С.2. Ч.4 / Відп. ред. М.Ф. Цупенко. – Київ: Держкомгідромет, 1995. – 206 с.
 12. Питуляк М.Р. Природні рекреаційні ресурси Тернопільщини, проблеми їх раціонального використання та охорони (навчальний посібник) / М.Р. Питуляк – Тернопіль, 1999. – 60 с.
 13. Природа Тернопільської області / За ред. К.І. Геренчука. – Вища школа, 1978. – 167 с.
 14. Природа Украинской ССР. Климат. – Киев: Наукова думка, 1984. – 232 с.
 15. Природні умови та ресурси Тернопільщини. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. – 512 с.
 16. Розова К.С. Бездощові періоди на Україні / К.С. Розова. – Київ: Вид-во Української академії с.-г. наук. 196 – 70 с.
 17. Свинко Й.М. Геологія Тернопілля у світлинах: фотоальбом / Свинко Й.М. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 80 с.
 18. Свинко Й. Нарис про природу Тернопільської області: геологічне минуле, сучасний стан / Свинко Й.М. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 192 с.
 19. Справочник по климату СССР. – Вып.10. Ч. 1-5. – Л.: Гидрометеоиздат, 1955-1969. – 643 с.
 20. Температура воздуха на Украине – Л.: Гидрометеоиздат, 1987. – 399 с.
 21. Царик Л.П. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки й аналізу (на прикладі Тернопільської області) / Л.П. Царик, Г.В. Чернюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 188 с.
 22. Чернюк Г.В. Кліматичні ресурси Поділля / Г.В.Чернюк, П.Л.Царик. //Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. – № 1. – 2008. – С. 50-59.
 23. Чернюк Г.В. Агрокліматичні ресурси Поділля / Г.В.Чернюк //Тези доп. Другої звітної науково-практ. конф. викладачів та студентів географічного факультету ТДПІ. – Тернопіль, 1992.
 24. Чернюк Г.В. Енергетичні ресурси клімату Поділля / Г.В.Чернюк //Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. Тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997.
 25. Чернюк Г.В. Клімат Тернопільської області / Г.В.Чернюк // Природа, населення та господарство Тернопільської області. Матеріали обласної науково-практичної конференції. – Тернопіль, 1991. – С. 9-18.
 26. Чернюк Г.В. Кліматичні ресурси Поділля / Г.В.Чернюк //Сучасні географічні проблеми Української РСР. Тези доп. VI з’їзду УГТ. – Тернопіль, 1990.
 27. Чернюк Г.В. Кліматичні ресурси тепла і вологи на території Поділля / Г.В.Чернюк // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Подільського регіону. Тези доп. міжобласної науково-практ. конф. – Тернопіль, 1992.
 28. Чернюк Г.В. Ресурси клімату Поділля / Г.В.Чернюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. – № 2. – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – С. 30-38.
 29. Чернюк Г.В. Коливання режиму і опадів за останні 26 років за даними ГМС Білокриниця / Г.В.Чернюк, Г.І.Оліяр // Проблеми охорони природи і відтворення природно-ресурсного потенціалу Західного Поділля. Тези доп. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1990.
 30. Чернюк Г.В. Загальна оцінка кліматичних ресурсів Поділля для рекреації / Г.В.Чернюк //VII з’їзду УГТ. Тези доп. – К.,1995. – С. 238-239.

Повний текст

PDF