Назарук М.М., Сенчина Б.В., Шолок І.В.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЯК ШЛЯХ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІОЕКОСИСТЕМИ МІСТА ЛЬВОВА

Проаналізовано в історичному аспекті дослідження фіторізноманіття на території соціоекосистеми міста Львова. Охарактеризовано вплив природної деревної рослинності на геопросторовий розвиток урбосистеми. Розглянуто особливості та чинники формування зеленої зони міста на різних етапах формування його територіально-просторової структури. Підкреслено та проаналізовано роль інтродуцентів в оптимізації зеленої зони міста, особливості їхнього просторового поширення. Проведено аналіз основних урбогенних чинників впливу на біорізноманіття міста. Відмічено, що комплекс умов, в яких доводиться зростати рослинам, зокрема деревним, часто не відповідає їх біологічним і екологічним вимогам, що призводить до зниження їхньої життєздатності та функціонування. Окреслено найважливіші проблеми озеленення сучасного міста, узагальнено недоліки утримання та експлуатації зелених насаджень, а також визначено перспективи їхньої оптимізації.

Ключові слова: біорізноманіття, фіторізноманіття, зелена зона міста, зелені насадження, інтродукція, екзоти, озеленення.

Николай Назарук, Богданна Сенчина, Иван Шолок. СОХРАНЕНИЕ ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ КАК ПУТЬ К ОПТИМИЗАЦИИ СОЦИОЕКОСИСТЕМЫ ГОРОДА ЛЬВОВА.

Проанализированы в историческом аспекте исследования фиторазнообразия на территории социоекосистемы города Львова. Охарактеризовано влияние природной древесной растительности на геопространственное развитие урбосистемы. Рассмотрены особенности и факторы формирования зеленой зоны города на разных этапах формирования его территориально-пространственной структуры. Подчеркнуто и проанализирована роль интродуцентов в оптимизации зеленой зоны города, особенности их пространственного распространения. Проведен анализ основных урбогенних факторов влияния на биоразнообразие города. Отмечено, что комплекс условий, в которых приходится расти растениям, в частности древесным, часто не соответствует их биологическим и экологическим требованиям, что приводит к снижению их жизнеспособности и функционирования. Определены важнейшие проблемы озеленения современного города, обобщенно недостатки содержания и эксплуатации зеленых насаждений, а также определены перспективы их оптимизации.

Ключевые слова: биоразнообразие, фиторазнообразие, зеленая зона города, зеленые насаждения, интродукция, экзоты, озеленение.

Література:

 1. Байцар А. Сучасний стан і перспективи розвитку рекреаційно-туристичних ресурсів міста Винники Львівської області / А. Байцар, Н. Байцар // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародних відносин. − 2012. − Вип. 29. − Ч. 1. − С. 3–8.
 2. Дідух Я. П. Геоботанічне районування України та суміжних територій / Я. П. Дідух, Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Укр. ботан. журн. – 2003. – Т. 60. – № 1. – С. 6–17.
 3. Дудин Р. Б. Інтродуценти у насадженнях старовинних парків Львова / Р. Б. Дудин // Науковий вісник НЛТУ України – 2005. – Вип.15.1 – С. 34–37.
 4. Зінько Ю. Естетична оцінка рельєфу міста Львова: природничо-географічні, образотворчі та візуальні аспекти / Ю. Зінько, Ю. Зінько // Історія української географії : [всеукраїнський науково-теоретичний часопис] / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 27. – С. 77–89.
 5. Кагало О. О. Судинні рослини державного заказника «Лиса гора та гора Сипуха» в Золочівському районі Львівської області / О. О. Кагало, М. М. Загульський, А. Т. Зеленчук, Н. М. Сичак // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Тематичний збірник Інституту екології Карпат НАН України. – Випуск 6. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 66–81.
 6. Курницька М. П. Екологічні аспекти зростання деревних рослин в урбанізованому середовищі. / М. П. Курницька // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. – Вип. 21.7 – С. 55–58.
 7. Кучерявий В. П. Інтродукція деревних і чагарникових порід та проблеми їх охорони на прикладі міста Львова / В. П. Кучерявий // Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. Науковий вісник НЛТУ України – 2004. – Вип.14.8 – С. 134–139.
 8. Кучерявий В. П. Зеленая зона города / В. П. Кучерявий. – Киев : Наукова думка, 1981. – 248 с.
 9. Кучерявий В. П. Сади і парки Львова / В. П. Кучерявий. – Львів : Світ, 2008. – 360 с.
 10. Лисенко Г. Порівняльна синфітоіндикаційна оцінка подільських лучних степів / Г. Лисенко, І. Данилик, Л. Борсукевич // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. − 2010. − Вип. 53. − С. 9–18.
 11. Природа Львівської області / За ред. д. геогр. н. проф. К. І. Геренчука. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1972. – 152 с.
 12. Сичак Н. М. Доповнення до флори Львівської області (рівнинна частина) / Н. М. Сичак, О. О. Кагало // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2010. – Том 1(8), № 1. – С. 173–196.
 13. Сорока М. І. Рослинність Українського Розточчя / М. І. Сорока – Львів : Світ, 2008. – 432 с.
 14. Шеляг-Сосонко Ю. Р. Європейська широколистянолісова область / Ю. Р. Шеляг-Сосонко // Геоботанічне районування Української РСР. – Київ: Наук. думка, 1977. – С. 17–139.
 15. Шеляг-Сосонко Ю. Р. Східна межа Центральноєвропейської флористичної провінції на території УРСР / Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Я. П. Дідух // Український ботанічний журнал, 1978. – 35(4). – С. 337–343.

Повний текст

PDF