Надія СТЕЦЬКО

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті подано результати аналізу потенціалу туристичного розвитку адміністративно-територіальних одиниць обласного рівня управління Тернопільської області порівняно з сучасним рівнем туристичного розвитку зазначених одиниць. Розглянуто проблеми становлення туристичної галузі області. З’ясовано основні показники туристичної діяльності. Розкрито основні концептуальні підходи до формування стратегії ефективного розвитку туристичної галузі Тернопільської області. Проаналізовано характер еволюції концептуальних підходів до розвитку туризму в області. Запропонована модель концепції розвитку Тернопільської області як туристичного регіону.

Ключові слова: туристичні ресурси, Тернопільська область, показники туристичної діяльності, стратегії ефективного розвитку туристичної галузі.

Аннотация:

Н. Стецко. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье раскрыты итоги анализа потенциалу туристического развития административно-территориальных единиц областного уровня управления Тернопольской области в сравнении с современным уровнем туристического развития территории. Рассмотрены проблемы становления туристической отрасли области. Раскрыто основные показатели туристической деятельности. Перечислены туристические ресурсы как перспектива развития в регионе практически всех видов туризма: познавательного, действенного, экологического, улучшения здоровье, спортивного, все это, может удовлетворит туристов практически разного направление. Освещены методологические основы формирование стратегии развития туристических регионов составляют комплексные программы с анализом статистических данных официальной статистики и качественно проведенных социологический исследований туристического бизнеса. Раскрыты основы концептуального подхода к формированию стратегии эффективного развития туристической отрасли Тернопольской области. Проанализировано характер эволюции концептуальных подходов к развитию туризма области. Предоставлена модель концепции развития Тернопольской области как туристического региона.

Ключевые слова: туристические ресурсы, Тернопольская область, показатели туристической деятельности, стратегии эффективного развития туристической деятельности.

Література:

 1. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів : монографія / М. Борущак. – Львів : ІРД НАН України, 2006. – С. 12.
 2. Закон України ”Про туризм” //Офіційний вісник України. Щотижневий збірник актів законодавства. – К.: 2003.- №50.- С. 34-56.
 3. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2006. – 436 с.
 4. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. –369 с.
 5. Мариняк Я. Суспільно – географічний аналіз стану готельно – ресторанного бізнесу в Україні (на матеріалах Тернопільської області) //Історія української географії. Всеукр. наук. – теорет. Часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – Вип. 1 (13), С. 110 – 117.
 6. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України: монографія / В.І. Мацола. – ІРД НАН України / ред. кол. М.І. Долішній / (відп. ред.). – Львів, 1997. – 259 с.
 7. Статистичний щорічник України за 2016 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ”Техніка”, 2017. – 598 с.
 8. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2016 рік. За ред. А.А. Чорного / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Тернопільській області – Тернопіль, 2017. – 447 с.
 9. Офіційний сайт Регіонального інформаційного порталу «Тернопільщина»: http://irp.te.ua
 10. Офіційний сайт Державної служби статистики: http://www.ukrstat.gov.ua.
 11. Офіційний сайт Головного управління статистики у Тернопільській області: http://www.te.ukrstat.gov.ua.
 12. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2006. – 537. с.
 13. Царик П. Підходи щодо оптимізації функціонально-просторової структури регіональної рекреаційної системи Поділля // Наукові записки ТНПУ. Серія: географія. Тернопіль:, 2016, №2. – С. 146 – 150.
 14. Шупік Б.В. Зарубіжний досвід у регулюванні туризму / Б.В. Шупік // Держава та регіони. – 2009. – 1. – С. 200–207.

Повний текст

PDF