Надія СТЕЦЬКО

ЛАНДШАФТНО-ЕКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РІЧКИ СЕРЕТ В МЕЖАХ ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ.

Розглянуто ландшафтно-екологічну ситуацію в долині річки Серет в межах Теребовлянського району. Досліджено гідрологічні характеристики, розташування, притоки річки Серет. Охарактеризовано основні класів ландшафтів, які представлені в долині річки та вздовж прилеглих до неї територій, це природні та антропогенно змінені ландшафти із характерними процесами ерозії ґрунтів т ін. негативними явищами. Проаналізовано гідрологічний, гідробіологічний, гідрохімічний та санітарно-біологічний режим річки, та основні причини надмірного забруднення долини річки Серет та її русла. Проведена інтегральна і комплексна оцінка води за основнисм забруднювачами (11) у річці Серет, в межах Теребовлянського району, на відтинку 88 км  по п’ятьох точках спостереження. Визначено ділянку русла де найвищий рівень забруднення води річки, та основні причини такої екологічної ситуації. Визначено і найменший показник забруднення в межах досліджуваної ділянки річки. З метою збереження водного об’єкта від подальшого, антропогенного навантаження, запропоновано заходи по збереженню та відтворення природних класів ландшафтів в долині річки Серет, та  очищення русла річки від комунальних, промислових стоків, побутового сміття.

Ключові слова: долина річки, екологічний стан, ландшафтно-екологічні дослідження, інтегральна і комплексна оцінка води.

Аннотация:

Н. Стецько. ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Р.СЕРЕТ В ГРАНИЦАХ ТЕРЕБОВЛЯНСКОГО РАЙОНА.

Рассмотрено ландшафтно экологическую ситуацию в долине реки Серет в пределах Теребовлянского района. Исследовано гидрологические характеристики, расположения, притоки реки Серет. Охарактеризованы основные классы ландшафтов, которые представлены в долине реки, а также в прилегающих к ней территориях, это естественные и антропогенные измененные ландшафты с характерными процессами эрозии почв та другими негативными явлениями. Проанализирован гидрологический, гидробиологический, гидрохимичний, санитарно- биологический режим реки, основные причины избыточного загрязнения долины реки Серет и ее русла. Проведена интегральная и комплексная оценка воды по основным загрязнителям (11) в реке Серет, в пределах Теребовлянского района, на отрезке 88 км по пяти точках наблюдения. Определенно участок русла, где наивысший уровень загрязнения воды реки, и основные причины такой экологической ситуации. Определен и наименьший показатель загрязнения в пределах исследуемого участка реки. С целью сохранения водного объекта от последующих антропогенних загрязнений, предложены мероприятия по сохранению и воссоздания естественных классов ландшафтов в долине реки Серет, очистки русла реки от коммунальных, промышленных стоков, бытового мусора.

Ключевые слова: долина реки, экологическое состояние, ландшафтно-экологические исследования, интегральная и комплексная оценка воды.

Література:

  1. Ковальчук I.П., Змив ґрунтів талими водами на стокових площадках i у водозбiрних басейнах Захiдного Подiлля / І.П. Ковальчук, Я.С. Кравчук. — Вiсн. Львiв. ун-ту. — Серiя геогр. — Вип. 12. — Львiв — — С. 84-92.
  2. Ковальчук И.П. Эколого-геоморфологический анализ региона // Вест. Москв. ун-та. — Сер. 5. — Геогр. — 1992. — N3. — С. 10-16.
  3. Ковальчук И.П. Изменение структуры речных систем и состояния малых рек под влиянием естественных и антропогенных факторов (на примере Западного региона Украины) // Вод. ресурсы. — Том 22. — 1995 — №3. — С. 315-323.
  4. Кукурудза С.I. Визначення якості природних вод у контекстi монiторингу геосистем / С.І. Кукурудза — Львів: Ред. видав. вiддiл Львiв. держ. ун-ту, 1994. — 80 с.
  5. Мариняк Я.О. Водогосподарський комплекс Тернопільської області (соціально-економічно-географічний аналіз): навч. посіб./ Я.О. Мариняк — Тернопіль: ТДПУ, 1997. — 64 с.
  6. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Тернопільській області у 2013 році Тернопіль — 2014. — 222с.
  7. Хильчевский В.К., Чеботько К.А. Оценка эколого-гидрохимического состояния природных вод Украины / В.К. Хильчевский, К.А. Чеботько. — К.: Водн. ресурсы, №1, 2008. — с. 182-188.
  8. Хімко Р. Методика оцінки стану річки за тестом. Інститут екології (ІНЕКО) Національного екологічного центру України./ Р. Хімко. — УкрНДІВЕП, 1999. — 260 с.
  9. Царик Л.П, Вітенко І.М. Геоекологічна ситуація долини річки Гнізна. / Л.П. Царик, І.М. Вітенко // Наукові записки. Серія: Географія. — Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. № 1. — С. 192-198.

Повний текст

PDF