Міщенко О. В.

РЕКРЕАЦІЙНА МІСТКІСТЬ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ

Запропоновано методику визначення рекреаційної місткості, для національних природних парків, яка передбачає врахування площі досліджуваної залісненої ділянки, показник рекреаційних навантажень, що їй відповідає, стійкість деревостану до цих навантажень, функціональну зону, крутизну схилу. Обґрунтовано доцільність використання коефіцієнта рекреаційно-стаціонарної місткості, який визначається відношенням рекреаційної місткості природного ландшафту та сумарної місткості закладів відпочинку досліджуваної території. Обчислено рекреаційну місткість діючих зон відпочинку Шацького національного природного парку.

Ключові слова: національний природний парк, рекреаційна місткість, стійкість природного ландшафту, рекреаційні навантаження, коефіцієнт рекреаційно-стаціонарної місткості, природоохоронні заходи.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ ЗОН ОТДЫХА ШАЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА.

Дано определение понятия рекреационная емкость, значение которой зависит от стойкости природного или природно-антропогенного ландшафта и вычисляется сумой допустимых рекреационных нагрузок, которые не могут привести к необратимым изменениям в его пределах. Предложена методика расчета рекреационной емкости для национального природного парка, учитывающей природоохранный дифференцированный режим, в частности: функциональную зону, а именно вид хозяйственной деятельности в пределах изучаемой территории, площадь каждого отдельного лесного участка, показатель рекреационных нагрузок, что определяется стойкостью древостоя, а также крутизну склонов рельефа. Обосновано применение коэффициента рекреационно-стационарной емкости, который определяется отношением рекреационной емкости природного ландшафта к емкости учреждений отдыха национального природного парка. Такой подход может использоваться при планировании и проектировании зон отдыха национальных природных парков. Определено значение рекреационной емкости для действующих зон отдыха Шацкого национального природного парка: Гряда, Урочище Гушево, Песочное. Результаты исследований показывают, что оптимальное значение рекреационно-стационарной емкости имеет зона отдыха “Песочное”, критическое − зона отдыха “Урочище Гушево”, катастрофическое − зона отдыха “Гряда”, где емкость учреждений отдыха в 11 раз превышает рекреационную емкость природного ландшафта, что может привести к неповоротным изменениям ландшафтных комплексов в пределах этой территории. Катастрофическая ситуация, сложившаяся в зоне отдыха “Гряда” требует проведения комплексных природоохранных мероприятий, а также расширения пределов этой территории путем вынесения ее из прибережной зоны озера Свитязь без строительства новых учреждений отдыха.

Ключевые слова: национальный природный парк, рекреационная емкость, стойкость природного ландшафта, рекреационные нагрузки, коэффициент рекреационно-стационарной емкости, природоохранные мероприятия.

Література:

  1. Генсирук С. А. Рекреационное использование лесов / С. А. Генсирук, М. С. Нижник, Р. Р. Возняк. – К. : Урожай, 1987. – 246 с.
  2. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Державні будівельні норми України 360-92 [Електронний ресурс]: Наказ Держкоммістобудування від 17.04.92. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN35002.html. – Назва з монітора.
  3. Міщенко О. В. Нормативно-правові аспекти оцінки рекреаційної місткості ландшафтних комплексів національних природних парків / О. В. Міщенко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Серія: географія Спеціальний випуск: стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива. − Тернопіль : СМП “Тайп”. − № 1. − 2010. – С. 33–37.
  4. Проект організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів Шацького НПП. К.: Центр заповідної справи, 2005. 226 с.
  5. Репшанс Э. А. Определение состояния и экологической емкости рекреационных лесов / Э. Репшанс, Е. Палишкис. – Каунас : ЛитНИИЛХ, 1981. – 148 с.
  6. Chilman K. C. Application of research data to carrying capacity determination / K. C. Chilman, J. Burde // Pros, 1 st : Conf. Sci. Res. Nat. – New Orleans, 1976. – Vol. 1. – Р. 275–277.
  7. Muller P. Die Belastbarkeit von Okosystemen / P. Muller. – Techn. Mitt., 1977. – Bd. 70, № 6/7. – S. 388–397.
  8. Szwichtenberg A. Model wypoczynsku a pojemnosc turystyczna / A. Szwichtenberg // Prz. geogr. – 1978.– Vol. 50, № 4. – S. 661–671.

Повний текст

PDF