Міщенко О. В.

ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРИРОДНИХ ПАРКІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Обґрунтовано передумови формування мережі туристичних маршрутів у національних парках Волинської області. Подано аналіз і характеристику туристичних маршрутів Шацького НПП, НПП “Прип’ять-Стохід”, НПП “Цуманська Пуща”. У Шацькому національному природному парку розроблені туристичні маршрути частково марковані й мають технічне забезпечення. В умовах НПП “Прип’ять-Стохід” найбільш використовувані водні маршрути, частково веломаршрути. НПП “Цуманська Пуща” визначається екстенсивним туристичним осовоєнням, що пояснюється відсутністю адміністрації парку й проведеного функціонального зонування.

Ключові слова: національний природний парк, туристичний маршрут, екологічна стежка, екстенсивне, інтенсивне туристичне освоєння.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Обоснованы предпосылки формирования сети туристических маршрутов в национальных природных парках Волынской области. Подан анализ и характеристика туристических маршрутов Шацкого НПП, НПП Припять-Стохид, НПП Цуманская Пуща. Шацкий национальный природный парк имеет высокий природный рекреационный потенциал – площадь занята водой достигает 14,1%, суммарная длина гидрографической сети – 1,94 км/км2, лесистость – 56%, привлекательные природные аттракции, среди которых озерно-болотные угодья, луговые и лесные массивы, богатый мир фауны (особенно орнитофауны) и флоры, интенсивное туристическое освоение позволили создать две маркированные экологические тропы, сеть велосипедных, пешеходных, водных маршрутов. В НПП “Припять-Стохид” отмечаются высокие показатели природного рекреационного потенциала, в частности площадь занята водой достигает 6%, суммарная длина гидрографической сети – 2,56 км/км2, лесистость – 35%, что позволило сформировать интересные водные маршруты на этой территории. Наиболее известные среди туристов – “Волшебный мир Полесья”, “Припятские мандры”. Однако, через отсутствие сети рекреационных учреждений, что в свою очередь минимизирует туристическую активность имеются признаки экстенсивного туристического освоения этой территории. В национальном природном парке “Цуманская Пуща” не создана администрация парка, которая взяла бы на себя ответственность рекреационного и заповедного природопользования этой территории. Учитывая природные особенности парка в частности массивы широколиственных и сосново-широколиственных лесов тут целесообразно создавать пешеходные маршруты, а в перспективе с развитием инфраструктурного обеспечение парка – велосипедные и конные.

Ключевые слова: национальный природный парк, туристический маршрут, экологическая тропа, экстенсивное, интенсивное туристическое освоение.

Література:

  1. Зінько Ю. В. Екотуризм у національних природних парках Західної України /Ю. В. Зінько, О. М. Шевчук// Матеріали міжнар. конф. До 120-річчя географії у Львів. ун-ті, 24-26 вересня 2003 р. – Л.: Вид. центр ЛНУ ім.. І. Франка. – С. 239-241.
  2. Зузук Ф. В. Особливості “Туристського атласу Волинської області” /Ф. В. Зузук, З. К. Карпюк, О. В. Антипюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. − 2011. − № 8. − С. 68−73.
  3. Міщенко О. В. Особливості рекреаційної дигресії в межах екологічної стежки “Світязянка” / О. В. Міщенко// Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю Рівненського природного заповідника “Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій”. Сарни, 11−13 червня 2009. – С. 91−94.
  4. Міщенко О. В. Екологічні стежки, як форма здійснення екологічного туризму на природно-заповідних територіях Волинської області / О. В. Міщенко // Проблеми Українського державотворення: історія і сучасність. Матеріали Міжнар. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження О. Ольжича та 90-річчю Української Народної Республіки. Т.2. − м. Житомир, 2007. − С. 312−317.
  5. Міщенко О. В. Комплексна оцінка екотуристського потенціалу Шацького національного природного парку / О. В. Міщенко// Наук. записки Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Серія: географія. – 2010. – Вип. 21. – С. 177−183.
  6. Черчик Л. М. Оцінка рекреаційної дигресії екологічної стежки “Лісова Пісня” / Л. М. Черчик, О. В. Міщенко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Геогр. науки. – 2009. – № 1. − С. 212−216.
  7. Черчик Л. М. Рекреаційна цінність території національного природного парку “Прип’ять-Стохід”/ Л. М. Черчик, О. В. Міщенко // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. − 2012. − № 9. − С. 129−134.
  8. Шаталов В. М. Модель расчета допустимой рекреационной загрузки на линейных маршрутах в объектах природно-заповедного фонда Украины /В. М. Шаталов, И. В. Нога, Ю. Г. Расин // Вісник ДІТБ. – 2004 – №8 – С. 127-131.
  9. http: //www. pripyat-stohid. com. ua/uk/rekreacija/turistichni-marshruti /pripjatski-mandri.

Повний текст

PDF