Михайло МЕЛЬНІЙЧУК, В’ячеслав СУДИМА, Тарас БЕЗСМЕРТНЮК, Дмитро ТОКАРЧУК.

ТРАНСКОРДОННИЙ БІОСФЕРНИЙ РЕЗЕРВАТ ЯК ФОРМА ПОЄДНАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ТА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТБР «ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ»)

 У статті досліджено транскордонні біосферні резервати як форму поєднання природоохоронної та рекреаційної діяльності. Визначено місце та значення рекреації в структурі функціонування транскордонних біосферних резерватів. Охарактеризовано наявний рекреаційний потенціал транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся». Запропоновано напрями розвитку рекреаційної діяльності в межах транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся».

Ключові слова: транскордонний біосферний резерват, природоохоронна діяльність, рекреація, туризм, сталий розвиток, транскордонне співробітництво.

Аннотация:

Мельнийчук М. М., Судыма В. П., Безсмертнюк Т. П., Токарчук Д.В. ТРАНСГРАНИЧНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ РЕЗЕРВАТ КАК ФОРМА СОЧЕТАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ И РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ТБР «ЗАПАДНОЕ ПОЛЕСЬЕ»).

Исследованы трансграничные биосферные резерваты как форму сочетания природоохранной и рекреационной деятельности. Биосферные резерваты являются особыми территориями, которые создаются в соответствии со специальными положениями ЮНЕСКО и где сохранения биологического и ландшафтного разнообразия сочетается с обеспечением устойчивого развития территории. Определено место и значение рекреации в структуре функционирования трансграничных биосферных резерватов. Установлено, что среди других видов объектов природоохранных территорий развитие рекреационной деятельности приобретает приоритетное значение в буферных зонах биосферных резерватов. Согласно международным нормам и законодательству Украины, на территории данной зоны поддерживается туристско-рекреационная деятельность, направленная как на уменьшение туристического нагрузки на заповедную зону, так и на увеличение туристско-рекреационной привлекательности транзитной зоны. Охарактеризован имеющийся рекреационный потенциал трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». Наличие на территории ТБР «Западное Полесье» значительного количества рекреационно-туристических ресурсов и культурно-исторических памятников, связанных с общим историческим прошлым, выступает предпосылкой развития украинского-польского-белорусского трансграничного сотрудничества в сфере рекреации и туризма. Перспективным является полномасштабное использование возможностей развития научного и экологического туризма в пределах биосферного резервата. Предложены направления развития рекреационной деятельности в пределах трансграничного биосферного резервата «Западное Полесье». Реализация предложенных направлений развития рекреационной деятельности трансграничного биосферного резервата, ориентированных на обеспечение экологически сбалансированного развития туризма, позволит активизировать рекреационное природопользование в приграничных регионах, повысить социально-экономическое развитие и уровень жизни населения этих территорий. Развитие рекреационной и туристической сферы имеет экономическое значение и будет способствовать популяризации трансграничных биосферных резерватов среди широких кругов населения.

Ключевые слова: трансграничный биосферный резерват, природоохранная деятельность, рекреация, туризм, устойчивое развитие, трансграничное сотрудничество.

Література:

 1. Горун А. А. Основні завдання транскордонного БР «Західне Полісся» у контексті інтеграції національних мереж в Єдину Європейську систему / А. А. Горун // Шацький національний  природний  парк:  наукові  дослідження  1994–2004 рр. – Світязь, 2004. – С. 25.
 2. Гришко Р. О. Роль транскордонного співробітництва у розвитку українсько-польських відносин в галузі туризму / Р. О. Гришко // Науковий вісник НАУ (економіка, право, туризм, політологія). – Вип. 2(4) ; Національний Авіаційний Університет. – К., 2011. – С. 115-120.
 3. Гулич О. І.Умови забезпечення екологічно збалансованого розвитку туризму і рекреації у транскордонних регіонах / О. І. Гулич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – – Вип. 4. – С. 171-178.
 4. Загородній А. Г. Стратегічні напрями розвитку міжнародного співробітництва НАН України [Електронний ресурс] / А. Г. Загородній. – Режим доступу: http://popschool.at.ua/news/bilorus_ukrajina_i_polshha_stvorjujut _trankordonnij_biosfernij_rezervat/2011-03-27-337
 5. Коленда Н. В. Стратегія як основа програми розвитку туристично-рекреаційної сфери у транскордонних регіонах / Н. В. Коленда // Економічний форум. – 2012. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekfor/2012_2/31.pdf
 6. Кифяк В. Ф. Особливості транскордонної співпраці в сфері рекреації і туризму / В. Ф. Кифяк // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів : матеріали ХVІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2008. – С. 311-314.
 7. Мазурець Р. Р. Роль транскордонного співробітництва в розвитку територіально-рекреаційного комплексу Волинської області / Р. Р. Мазурець // Географія Рівненщини та суміжних областей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення кафедри географії і туризму у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне, Україна, 3-4 квітня 2014 р. / Ред.кол.: А. С. Дем’янчук (голов. ред.) та ін. – Рівне : Червінко А. В., 2014. – C. 282–292.
 8. Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 661 с.
 9. Мігущенко Ю. В. Інституційне забезпечення розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні. Аналітична записка / Ю. В. Мігущенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/245/
 10. Найда В. С. Стратегічні аспекти природоохоронної діяльності біосферного резервату «Шацький» / В. С. Найда // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – – Вип. 37. – С. 242-249.
 11. Офіційний веб-сайт Шацького національного природного парку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shpark.com.ua/
 12. Павлова І. І. Створення транскордонних біосферних резерватів в Україні / І. І. Павлова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ ; Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. ХХ, № 2 (Ювілейний). – С. 245-253.
 13. Парчук Г. В. Особливості діяльності біосферних резерватів: теорія і практика / Г. В. Парчук // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2004. – Том 20. – С. 155-165.
 14. Стойко С. М. Науково-природниче значення біосферного резервату «Розточчя» та сприяння сталому розвитку України / С. М. Стойко // Вісник Львівського університету. Сер. : Біологічна. – 2013. – Вип. 63. – С. 62-74.

Повний текст

PDF