Михайло КАЧАЙЛО, Мирослава ВЛАХ

ЧИННИКИ І НАПРЯМКИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ РОЗСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

 У статті з’ясовано сутність трансформації розселення; проаналізовано чинники, які визначають трансформаційні процеси системи розселення Закарпатської області: географічне положення, природно-географічні, екологічні, демографічні, етнічні, суспільно-географічні, адміністративно-управлінські. Виявлено головні напрямки трансформації на регіональному рівні: зміна людського потенціалу поселення; зрушення у структурі розселення; функціональне перепрофілювання поселень; розбалансування внутрішньосистемних виробничо-економічних, інфраструктурних, соціальних зв’язків; зниження рівня та якості життя населення; зміна статусу населених пунктів, формування нових адміністративних одиниць – об’єднаних територіальних громад. Визначено шляхи оптимізації системи розселення Закарпатської області.

Ключові слова: система розселення, поселення, трансформація системи розселення, чинники трансформації, напрямки трансформації.

Аннотация:

Качайло М., Влах М. ФАКТОРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ)

В статье определено сущность трансформации расселения; проанализированы факторы, которые определяют трансформационные процессы системы расселения Закарпатской области: географическое положение, природно-географические, экологические, демографические, этнические, социально-географические, административно-управленческие. Выявлены главные направления трансформации на региональном уровне: изменение человеческого потенциала поселений; сдвиги в структуре расселения; функциональное перепрофилирование поселений; разбалансировки внутрисистемных производственно-экономических, инфраструктурных, социальных связей; снижение уровня и качества жизни населения; изменение статуса населенных пунктов; формирование новых административных единиц – объединенных территориальных громад. Определены пути оптимизации системы расселения Закарпатской области: усовершенствовать систему сельского расселения (финансовая поддержка, сохранение и развитие малых сельских поселений, улучшение жизненного уровня сельского населения, улучшение инфраструктуры, изменение статуса крупных сел с промышленной деятельностью категорию поселков городского типа); усовершенствовать систему городского расселения (изменение статуса некоторых поселков городского типа на категорию городов, укрепление экономической базы малых городов и поселков городского типа, управляемое развитие крупнейших городов – Ужгород, Мукачево, Хуст) осуществить организационно-управленческую трансформацию (административно-территориальную реформу) с формированием объединенных территориальных громад. Отмечено, что учитывать влияния направлений трансформации системы расселения Закарпатской области необходимо для определения главных проблем и перспектив развития населенных пунктов и оптимизации государственной регуляторной политики в сфере расселения. Новая административно-территориальная реформа в Украине становится важным фактором трансформации региональных систем расселения.

Ключевые слова: система расселения, поселения, трансформация системы расселения, факторы трансформации, направления трансформации.

Література:

  1. Атлас Закарпатської області / [редкол.: О. І. Шаблій, М. З. Мальський, І. І. Ровенчак та ін.; відп. ред. Р. І. Сосса; ред.: Л. М. Веклич, С. М. Папенко, Т. В. Погурецька]. – Москва: ГУГК, 1991. – 32 с.
  2. Природа Закарпатської області / За ред. К. І. Геренчука. – Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1981. – 156 с.
  3. Доценко А. І. Територіальна організація розселення (теорія та практика) / А. І. Доценко; НАН України, РВПС України. – К.: Фенікс, 2010 . – 536 с.
  4. ДоценкоА. І. Напрями трансформації систем розселення у гіперурбанізованому регіоні / А. І. Доценко, Г.М. Заваріка // Часопис соціально-економічної географії: міжрегіон. зб. наук. праць – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7. – С. 15–22.
  5. Заваріка Г. М. Вплив традиційних чинників на трансформацію розселення [Електронний ресурс] / Г. М. Заваріка, К. А. Заваріка. // Ефективна економіка. – 2012. – № 6. – С. 15–22. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek.
  6. Заставецька Л. Б. Основні напрями трансформації локальних систем розселення / Л. Б. Заставецька // Наук. записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. – 2011. – № 2. – С. 83–88.
  7. Шаблій О. І. Основи суспільної географії: підруч. для студ. вузів / О. І. Шаблій. – 2-ге вид . – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295 с.
  8. Щеглюк С. Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 5–43.
  9. Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Закарпатської області на період до 2015 року. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 205 с.
  10. Головне управління статистики у Закарпатській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/dem/index.html.

Повний текст

PDF