Мирослава ПИТУЛЯК, Микола ПИТУЛЯК

ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ЛІСОКОРИСТУВАННЯ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Охарактеризовано рекреаційно-оздоровчі ліси Тернопільської області, які є основою рекреаційного лісокористування. Проаналізовано рекреаційні характеристики рекреаційно-оздоровчих лісів: тип ландшафту, естетичну оцінку, стійкість до рекреаційних навантажень, рівень рекреаційної дигресії. З’ясовано територіальні відмінності щодо розміщення рекреаційно-оздоровчих лісів. Рекраційно-оздоровчі ліси характеризуються високою естетичною оцінкою. Важливе значення для рекреаційно-оздоровчої та рекреаційно-пізнавальної діяльності мають ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Запропоновано заходи щодо оптимізації рекреаційного використання лісів Тернопільської області.

Ключові слова: рекреаційно-оздоровчі ліси, рекреаційне лісокористування, ліси природоохоронного призначення, рекреаційні характеристики.

Аннотация:

М. Пытуляк, М. Пытуляк. ОСОБЕННОСТИ РЕКРЕАЦИОННОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В ТЕРНОПОЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Охарактеризованы рекреационно-оздоровительные леса Тернопольской области, которые являются основой рекреационного лесопользования. Подано функциональную структуру лесов области (леса эксплуатационные; рекреационно-оздоровительные леса; леса природоохранного, научного, историко-культурного назначения, защитные леса). Проанализированы рекреационные характеристики рекреационно-оздоровительных лесов: тип ландшафта, эстетическая оценка, устойчивость к рекреационным нагрузкам, уровень рекреационной дигрессии. Выяснено территориальные различия по размещению рекреационно-оздоровительных лесов: самая большая площадь рекреационных лесов в Тернопольском и Чертковском лесхозах – соответственно 12,4 тыс. га и 7,9 тыс. га. Важное значение для рекреационно-оздоровительной и рекреационно-познавательной деятельности имеют леса природоохранного, научного, историко-культурного назначения. Они представлены лесными насаждениями в национальных природных парках, региональных ландшафтных парках, памятках природы, генетических резерватах и др.. Площадь таких лесов в пределах области 35,2 тыс. га, в отдельных лесхозах она наибольшая (Кременецкий лесхоз – 12,2 тыс. га). Наименьшую площадь такие лесные массивы занимают в центральной части области, а именно в Тернопольском лесхозе – 1,9 тыс. га.Рекреационно-оздоровительные леса характеризуются высокой эстетической оценкой. Высокая эстетичность лесов обусловлена наличием как смешанных хвойно-лиственных, так и чистых хвойных (преимущественно в северной части области) и лиственных древостоев разного возраста. В рекреационно-оздоровительных лесах области преобладают средневековые древостои (около 60%), закрытый тип ландшафта. В лесах этого типа в целом по области преобладает первая стадия рекреационной дигрессии.Предложены меры по оптимизации рекреационного использования лесов Тернопольской области.

Ключевые слова: рекреационно-оздоровительные леса, рекреационное лесопользование, леса природоохранного назначения, рекреационные свойства.

Література:

  1. Бобров Р.В. Благоустройство лесов. / Р.В.Бобров. – М.: Лесная пром-сть, 1077. – 192 с.
  2. Питуляк М. Еколого-географічні особливості лісокористування в Тернопільській області. / Питуляк М., Питуляк М. // Історія української географії. – Тернопіль, 2014. – вип. 29-30. — С. 115-120.
  3. Питуляк М. Особливості функціональної та вікової структури лісів Тернопільської області. /М. Питуляк, М.Питуляк // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 202-208.
  4. Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок Постанова КМ України від 16 травня 2007 р. N 733. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733-2007-п.
  5. Регіональна програма «Ліси Тернопільщини» на 2016-2020 роки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ternopillis.gov.ua/.
  6. Сівак В.К. Територіальні особливості функціональної структури лісів Чернівецької області. / В.К Сівак // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім.. М.Коцюбинського. Серія: Географія. – Вінниця, 2007. – вип.. 13. – с.202-210.
  7. Тарасов А.И. Рекреационное использование. / А.И. Тарасов. – М.: Агропромиздат, 1986. – 177 с.
  8. Тернопільське обласне управління лісомисливського господарства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ternopillis.gov.ua/
  9. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навчальний посібник./ Н.В. Фоменко ─ Київ.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

Повний текст

PDF