Микола НАЗАРУК.

ПРОСТОРОВІ ЗМІНИ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЛЬВОВА В ХХІ СТОЛІТТІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 Структурні зміни зумовлюють перетворення в економіці країни, особливо відчутні на території великих міст. Ці зміни можуть бути різними за масштабами та інтенсивністю впливу на діяльність суб’єктів економіки, які слід розглядати не лише як відокремлені у межах економічної підсистеми міста елементи продуктивних сил, але і як колективи людей, тобто з позиції соціуму. В роботі розглянуто геопросторові зміни в розподілі земель міста Львова, переваги та ризики зростання щільності забудови на території міста. В останні роки значні зміни в простір міста вносять нові житлові квартали. Якщо в 2000 році прийнято в експлуатацію житлових будівель 109 одиниць, а в 2015 році 433 одиниці (відповідно загальної площі житла 95,9 тис. м. кв. і 571,5 тис.м.кв.). Більшість забудовників віддають перевагу забудові центральних районів Львова. У цьому випадку жителі новобудов отримують розвинену інфраструктуру з транспортними розв’язками та об’єктами соціальної сфери: школами, дитячими садками, магазинами, спортивними комплексами. Нерегульований приплив індивідуального автотранспорту міста як на самих магістралях, так і безпосередньо на сельбищній території зумовлює вилучення значних площ для розміщення автостоянок, розширення об’єктів транспортного обслуговування, ущільнення території житлових районів, у тому числі житлової забудови, а в кінцевому підсумку погіршення умов проживання.

Ключові слова: геопростір, структура міських земель, житлова забудова, автотранспорт, Львів.

Аннотация:

Николай Назарук. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛЬВОВА В ХХІ ВЕКЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.

Структурные изменения обусловливают преобразования в экономике страны, особенно ощутимы на территории крупных городов. Эти изменения могут быть разными по масштабам и интенсивности воздействия на деятельность субъектов экономики, которые следует рассматривать не только как отдельные в рамках экономической подсистемы города элементы производительных сил, но и как коллективы людей, то есть с позиции социума. В работе рассмотрены геопространственных изменения в распределении земель города Львова, преимущества и риски роста плотности застройки на территории города. В последние годы значительные изменения в пространство города вносят новые жилые кварталы. Если в 2000 году принято в эксплуатацию жилых зданий 109 единиц, а в 2015 году 433 единицы (соответственно общей площади жилья 95,9 тыс. м. кв. и 571,5 тыс.м.кв.). Большинство застройщиков предпочитают застройку центральных районов Львова. В этом случае жители новостроек получают развитую инфраструктуру с транспортными развязками и объектами социальной сферы: школами, детскими садами, магазинами, спортивными комплексами. Нерегулируемый приток индивидуального автотранспорта города как на самих магистралях, так и непосредственно на селитебной территории приводит изъятия значительных площадей для размещения автостоянок, расширение объектов транспортного обслуживания, уплотнения территории жилых районов, в том числе жилой застройки, а в конечном итоге ухудшение условий проживания.

Ключевые слова: геопространство, структура городских земель, жилая застройка, автотранспорт, Львов.

Література:

  1. Дьомін М., Сингаївська О. Методологічне визначення фундаментальних понять теорії містобудування. //Досвід та перспективи розвитку міст України. Збірник наук. праць – 2008 – №14. – С.50-61.
  2. Мезенцев К. В. Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: Монографія. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київськийуніверситет», 2005. – 253с.
  3. Назарук М.М. Львів у ХХ столітті: соціально-екологічнийаналіз. Монографія. – Львів: Укр. Акад. Друкарства, вид. Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 348с.
  4. Підгрушний Г.П. Промисловість і регіональний розвиток України. Монографія. – Київ: Інститутгеографії НАН України, 2009. – 300с.
  5. Статистичний щорічник міста Львова за 2015 рік / Головне управління статистики у Львівській області, 2016. – 138с.

Повний текст

PDF