Микола КАРАБІНЮК, Анатолій МЕЛЬНИК.

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ СУБАЛЬПІЙСЬКОГО І АЛЬПІЙСЬКОГО ВИСОКОГІР’Я ЛАНДШАФТУ ЧОРНОГОРА

Проаналізовано історію дослідження природних територіальних комплексів субальпійського і альпійського високогір’я ландшафту Чорногора. Значну увагу приділено характеристиці окремих праць, в яких висвітлені закономірності ландшафтної організації високогір’я Чорногори та окремих його частин (басейнів верхів’їв річок Прут, Бистрець, пот. Погорілец та ін.), генезису природних територіальних комплексів, поширення несприятливих фізико-географічних процесів та ін. Звернено увагу на особистий внесок дослідників у вивчення ландшафтної морфологічної структури високогір’я Чорногори.

Ключові слова: історія дослідження, Чорногора, субальпійське і альпійське високогір’я, природний територіальний комплекс, ландшафтна структура.

Николай Карабинюк, Анатолий Мельник. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ СУБАЛЬПИЙСКОГО И АЛЬПИЙСКОГО ВЫСОКОГОРЬЯ ЛАНДШАФТА ЧЕРНОГОРА.

Проанализирована история исследования природных территориальных комплексов субальпийского и альпийского высокогорья ландшафта Черногора. Значительное внимание уделено характеристике отдельных работ, в которых освещены закономерности ландшафтной организации высокогорья Черногоры и отдельных его частей (бассейнов верховьев рек Прут, Быстрец, пот. Погорелец и др.), генезиса природных территориальных комплексов, распространение неблагоприятных физико-географических процессов и др. Обращено внимание на личный вклад исследователей в изучение ландшафтной морфологической структуры высокогорья Черногоры.

Ключевые слова: история исследования, Черногора, субальпийское и альпийское высокогорье, природный территориальный комплекс, ландшафтная структура.

Література:

 1. Байцар А. Л. Верхня межа лісу в ландшафтних комплексах Українських Карпат: Автореф. дис. …канд. геогр. наук / А. Л. Байцар. – К. – 1994. – 21 с.
 2. Байцар А. Л. Верхня межа лісу / А. Л. Байцар // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 68–
 3. Геренчук К. І. Ландшафти / К. І. Геренчук // Природа Українських Карпат // [За ред. К. І. Геренчука]. – Львів, 1968. – C. 208–238.
 4. Геренчук К.І. Ландшафти та природні райони / К. І. Геренчук // Природа Закарпатської області / [За ред. К. І. Геренчука]. – Вид-во Львів. ун-ту імені Івана Франка, 1981. – С. 126‒135.
 5. Загульська О. Б. Природні територіальні комплекси верхів’я ріки Прут у межах Чорногори / [О. Б. Загульська, В. І. Біланюк, А. В. Мельник та ін.] // Природні територіальні комплекси й екосистеми верхів’я річки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15‒17 травня 2009 р.). ‒ Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. ‒ С. 36‒
 6. Мельник А. В. Ландшафтный мониторинг Карпат. Ч.2. Мониторинг природных территориальных комплексов Ивано-Франковской области (в пределах Карпат). – Львов, 1992. – 293 с. Деп. в Укр ИНТЭИ 01.06.92 №778-Ук-92.
 7. Мельник А. В. Українські Карпати: еколого-ландшафтознавче дослідження / А. В. Мельник. – Львів, 1999. – 286 с.
 8. Мельник А. В. Ландшафтна структура / А. В. Мельник // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.9–22.
 9. Миллер Г. П. Опыт ландшафтного анализа высокогорья хребта Черногора в Украинских Карпатах / Г. П. Миллер. // Географический сборник. – 1961. – №6. – С. 20–36.
 10. Миллер Г. П. Структура, генезис и вопросы рационального использования ландшафта Черногоры в Украинских Карпатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геогр. наук : спец. 11.00.01 / Г. П. Миллер. – Львов: Львов ун-т., 1963. – 23 с.
 11. Миллер Г. П. Полевая ландшафтная сьемка горных территорий / Г. П. Миллер. Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1972. – 167 с.
 12. Миллер Г. П. Ландшафтные исследования горных и предгорных территорий / Г. П. Миллер. – Львов: Вища шк., 1974. – 202 с.
 13. Міллер Г. П. Карпати Українські / Г. П. Міллер, О. М. Федірко // Географічна енциклопедія України. – Київ: Головна ред. УРЕ ім. П. М. Бажана, 1990. – Т.2. – C. l13–114.
 14. Міллер Г. П. Ландшафтна диференціація території КБЗ // Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника / Г. П. Міллер, О. М. Федірко, В. П. Брусак. – К.: ІнтерЕкоЦентр, 1997. – С. 96–113.
 15. Муха Б. П. Дух часу, державного устрою і дослідників Чорногори / Б. П. Муха // Природні територіальні комплекси й екосистеми верхів’я річки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15‒17 травня 2009 р.). ‒ Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. ‒ С. 16‒28
 16. Рожко І. М. Рекреаційна оцінка гірських природно-територіальних комплексів для потреб туризму (на прикладі Українських Карпат) : Автореф. дис. …канд. геогр. наук / І. М. Рожко / Львів. – 2000. – 22 с.
 17. Рожко І. М. Географо-екологічні маршрути Чорногори: навч. посібник / І. М. Рожко, В. П. Матвіїв, В. П. Брусак. – Львів: Видав центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 224 с.
 18. Рыбин Н. Н. Черногорская подобласть / Н. Н. Рыбин, П. Н. Цысь // Физико-географическое районирование Украинской ССР. – К.: Из-во Киев. ун-та, 1968. – С. 618–625.
 19. Сенчина Б. В. Еколого-географічні закономірності поширення популяцій аркто-альпійських видів рослин в Українських Карпатах : Автореф. дис. …канд. геогр. наук / Б. В. Сенчина. – Львів, 2001 – 21 с.
 20. Сенчина Б. В. Рослинний покрив / Б. В Сенчина // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.43–54.
 21. Тиханович Є. Є. Поширення і динаміка лавинних природних територіальних комплексів в Українських Карпатах : Автореф. дис. …канд. геогр. наук / Є. Є. Тиханович. – Київ, 2016. – 20 с.
 22. Тиханович Є. Є. Лавини Українських Карпат: поширення і динаміка: монографія / Є. Є. Тиханович, В. І. Біланюк. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 196 с.
 23. Третяк П. Р. Лавинные очаги в лесистых середнегорних ландшафтах и пути их локализации : Автореферат дис. … кандидата географічних наук / П. Р. Третяк. – Львів, 1980. – 24 с.
 24. Федірко О. М. Деякі підсумки та перспективи ландшафтного вивчення Чорногори / О. М. Федірко // Природні територіальні комплекси й екосистеми верхів’я річки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. Матеріали науково-практичної регіональної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (15‒17 травня 2009 р.). ‒ Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. ‒ С. 6‒7.
 25. Фізико-географічне районування Українських Карпат / Г. П. Міллер, О. М. Федірко // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.7.
 26. Шубер П. М. Ландшафтне обумовленість диференціації ґрунтового покриву Українських Карпат : Автореф. дис. …канд. геогр. наук / П. М. Шубер. – Львів, 1994 – 22 с.
 27. Шубер П. М. Ґрунти / П. М. Шубер // Чорногірський географічний стаціонар. Навчальний посібник. – Львів: Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С.43–54.
 28. Melnyk A. Badania przyrodniczych zasobów turystycznych – perspektywiczny kierunek badań ekologii krajobrazu (na przykladzie Czarnohory) / A. Melnyk // Ekologia krajobrazu – perspektywy badawcze i utylitarne. Problemy ekologii krajobrazu, T. XXIII. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków, 2009. – s. 161–166.
 29. Świderski B. Geomorfologia Czarnohory = Géomorphologie de la Czarnohora (Karpates orientales polonaises): z barwną mapą geomorfologiczną w skali 1:25 000 / B. Świderski. – Warszawa: Wydaw. Kasy im. Mianowskiego – Instytut Popierania Nauki, 1938. – 106 s.

Повний текст

PDF