Мельнийчук М.М., Безсмертнюк Т.П.

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНА СКЛАДОВА РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

У статті розглянуто природно-заповідний фонд Рівненської області та визначено його місце у структурі рекреаційного потенціалу регіону. Відображено результати дослідження природно-заповідного фонду Рівненської області, проаналізовано наявні проблеми та перспективи туристсько-рекреаційного використання природоохоронних територій та об’єктів області.  Розглянуто роль та значення природно-заповідного фонду для розвитку рекреаційної галузі Рівненської області. На території Рівненської області створена та функціонує мережа природно-заповідного фонду, до якої станом на 01.01.2015 відносяться 310 заповідних об’єктів загальною площею 181,5 тис. га. Природно-заповідний фонд Рівненської області представлений майже всіма категоріями заповідних об’єктів, за винятком біосферних заповідників та ботанічних садів. Природоохоронні території займають особливе місце в структурі рекреаційної галузі регіону. Особливо це стосується територій вищого статусу, а саме національних природних парків та регіональних ландшафтних парків, які виступають основою для ведення туристсько-екскурсійної діяльності в області. Значним туристичним потенціалом відзначається національний природний парк “Дермансько-Острозький”. Також на території області розташовані три регіональні ландшафтні парки, перспективні для розвитку туристсько-рекреаційної діяльності: “Прип’ять-Стохід”, “Дермансько-Мостівський”, “Надслучанський”. В рекреаційних цілях пізнавальне значення мають інші природно-заповідні території та об’єкти (заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, дендрологічний парк, зоологічний парк). Встановлено, що рекреаційна діяльність на основі природоохоронних об’єктів розвивається не на повну потужність. На шляху організації рекреаційної діяльності в межах природно-заповідного фонду виступає ряд проблем організаційного та економічного характеру. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Рівненської області розвивається, проте уповільненими темпами, що зумовлено, насамперед, загальним розвитком інфраструктури регіону та недоліками законодавчого регулювання туристсько-рекреаційного використання природоохоронних територій та об’єктів. Розвиток рекреаційної діяльності на основі територій та об’єктів природно-заповідного фонду Рівненської області сприятиме вирішенню наступних завдань: вдосконалення туристичного іміджу області, залучення туристів, створення нових робочих місць, екологічне виховання, розвиток інфраструктури та сфери послуг.

Ключові слова: природно-заповідний фонд, природоохоронні території та об’єкти, рекреаційний потенціал, рекреаційна галузь, Рівненська область.

ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.

Рассмотрено природно-заповедный фонд Ровенской области и определено его место в структуре рекреационного потенциала региона. Отражены результаты исследования природно-заповедного фонда Ровенской области, проанализированы существующие проблемы и перспективы туристско-рекреационного использования природоохранных территорий и объектов области. Рассмотрены роль и значение природно-заповедного фонда для развития рекреационной отрасли Ровенской области. На территории Ровенской области создана и функционирует сеть природно-заповедного фонда, в которую по состоянию на 01.01.2015 года относятся 310 заповедных объектов общей площадью 181,5 тыс. га. Природно-заповедный фонд Ровенской области представлен почти всеми категориями заповедных объектов, за исключением биосферных заповедников и ботанических садов. Природоохранные территории занимают особое место в структуре рекреационной отрасли региона. Особенно это касается территорий высокого статуса, а именно национальных природных парков и региональных ландшафтных парков, которые выступают основой для ведения туристско-экскурсионной деятельности в области. Значительным туристическим потенциалом отмечается национальный природный парк “Дерманско-Острожский”. Также на территории области расположены три региональные ландшафтные парки, перспективные для развития туристско-рекреационной деятельности: “Припять-Стоход”, “Дерманско-Мостовской”, “Надслучанский”. В рекреационных целях познавательное значение имеют другие природно-заповедные территории и объекты (заказники, памятники природы, заповедные урочища, парки-памятники садово-паркового искусства, дендрологический парк, зоологический парк). Установлено, что рекреационная деятельность на основе природоохранных объектов развивается не на полную мощность. На пути организации рекреационной деятельности в границах природно-заповедного фонда выступает ряд проблем организационного и экономического характера. Природно-заповедная составляющая рекреационного потенциала Ровенской области развивается, однако замедленными темпами, что обусловлено, прежде всего, общим развитием инфраструктуры региона и недостатками законодательного регулирования туристско-рекреационного использования природоохранных территорий и объектов. Развитие рекреационной деятельности на основе территорий и объектов природно-заповедного фонда Ровенской области будет способствовать решению следующих задач: совершенствование туристического имиджа области, привлечение туристов, создание новых рабочих мест, экологическое воспитание, развитие инфраструктуры и сферы услуг.

Ключевые слова: природно-заповедный фонд, природоохранные территории и объекты, рекреационный потенциал, рекреационная отрасль, Ровенская область.

Література:

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування / Бейдик О.О. – К.: Видавничий центр КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2001. – 395 с.
 2. Гетьман В. І. Національний природний парк «Дермансько-Острозький»: рекреаційно-пізнавальні ресурси / В. І. Гетьман // Географія, Екологія, Туризм: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (21-23 травня 2015 р.) – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2015. – С. 351 – 353.
 3. Дмитрук О.Ю., Дмитрук С.В. Екотуризм: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2009. – 358 с.
 4. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecorivne.gov.ua/tmp/dopovid_2013.pdf
 5. Закон України “Про природно-заповідний фонд України” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
 6. Заповідні об’єкти Рівненщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecorivne.gov.ua/reserve/
 7. Коротун І.М., Коротун Л.К. Географія Рівненської області: природа, населення, господарство, екологія. Навч. підручник. – Рівне, 1996. – 380 с.
 8. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О. Масляк. – К. : Вид-во “Знання”, 2008. – 343 с.
 9. Офіційний сайт інформаційного інтернет-порталу “Волинь туристична” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.volyntravel.com.ua/
 10. Положення про національний природний парк “Дермансько-Острозький” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/normakty/dod%20do%20273.doc
 11. Природно-заповідний фонд Рівненської області / Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Рівнен. обл. ; Рівнен. центр маркетингових дослідж., [автор й упоряд. : Г. М. Антонова та ін. ; наук. ред. Ю. М. Грищенко ; передм. : П. Д. Колодич, Ю. М. Грищенко, Г. М. Микитин; фотоіл. : Б. М. Берташ]. – Рівне : Волин.обереги, 2008. – 216 с. : іл.
 12. Стратегія розвитку Рівненської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/photo/8/strategiya.pdf
 13. Токар О. І. Території та об’єкти природно-заповідного фонду в системі ресурсів рекреації і туризму Рівненської області / О. І. Токар // Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівнен. природ. заповідника (м. Сарни, 11 – 13 черв. 2009 р.) / Рівнен. природ. заповідник ; редкол. : М. Д. Будз, Н. О. Волошинова, Ю. М. Грищенко та ін. – Рівне : Рівнен. друк. 2009. – 936 с.
 14. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.

Повний текст

PDF