Мартинюк В.О.

ЛАНДШАФТОМЕТРИЧНА ОЦІНКА ГЕОКОМПЛЕКСІВ ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНОГО РАЙОНУ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ)

У статті представлено ландшафтну карту Костопільського фізико-географічного району (Волинське Полісся). Здійснено ландшафтометричну оцінку геокомплексів рангу місцевостей та урочищ. Запропоновану картографічну модель слід розглядати як основу для розробки ландшафтного планування та збалансованого природокористування локальних територій Волинського Полісся.

Ключові слова: ландшафтна карта, ландшафтометрична оцінка, природний територіальний комплекс, урочище, Волинське Полісся.

Мартынюк В.А. ЛАНДШАФТОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГЕОКОМПЛЕКСОВ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ ВОЛЫНСКОГО ПОЛЕСЬЯ).

Обосновываются вопросы ландшафтного картографирования для разработки стратегии устойчивого развития Украины и сбалансированного природопользования локальных территорий, в частности новообразованных муниципальных единиц «громад». Акцентируется внимание на прикладных аспектах использования ландшафтных карт в аграрном, горнопромышленном, лесохозяйственном, водохозяйственном, рекреационном, эколого-природоохранном видах природопользования. Сделан исторический экскурс ландшафтных исследований Волынского Полесья и проанализированы подходы и методы ландшафтометрической оценки геосистем с конца 60-х годов ХХ столетия и до первой декады ХХI века. Изложены особенности формирования и развития современных ландшафтов Волынского Полесья. По результатам полевых исследований ключевых участков («Ставы-Корчицкое междуречье», «Оржев», «Озеро Маръяновское», «Склон долины р. Случ») представлена ландшафтная карта масштаба 1:100000 Костопольского физико-географического района (Волынское Полесье), как модельной территории исследования. Выделено пять ландшафтных местностей и 30 видов природных комплексов ранга урочищ. Осуществлена ландшафтометрическая оценка геокомплексов, в частности рассчитаны площади природных комплексов и их процентное соотношение, количество контуров, индекс дробности ландшафтных контуров, ландшафтные коэффициенты сложности и раздробленности. Картографическую модель Костопольского физико-географического района предложено рассматривать как основу для разработки ландшафтного планирования и сбалансированного природопользования локальных территорий Волынского Полесья. Гидрографическая составляющая ландшафта может служить в качестве превентивной модели паводковых рисков этого природного района. Дальнейшие исследования должны быть направлены на крупномасштабное картографирование природных территориальных комплексов Волынского Полесья и разработку ландшафтного кадастра региона

Ключевые слова: ландшафтная карта, ландшафтометрическая оценка, природный территориальный комплекс, урочище, Волынское Полесье.

Література:

 1. Андерсон В. Н. Автоматический анализ географических текстур (на примере ландшафтных карт) / В.Н. Андерсон // География и природные ресурсы. – 1986. – № 4. – С.121–129.
 2. Артишук В. Ландшафтна карта ключової ділянки “Стави-Корчицьке межиріччя” й деякі питання динаміки природних територіальних комплексів / В. Артишук, В. Мартинюк // Регіональне географічне краєзнавство : теорія і практика. Мат-ли Другого Всеукр. семінару (Тернопіль, 11-12 грудня 2002 р.). – Тернопіль, 2002. – Ч. 2. – С. 65–74.
 3. Викторов А. С. Основные проблемы математической морфологии ландшафта / А.С. Викторов. – М. : Наука, 2006. – 252 с.
 4. Геренчук К. І. Польові географічні дослідження / К.І. Геренчук, Е.М. Раковська, О.Г. Топчієв. – К. : Вища школа, 1975. – 248 с.
 5. Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень / М.Д. Гродзинський. – К. : Лікей, 1995. – 233 с.
 6. Домаранський А. О. Ландшафтне різноманіття: сутність, значення, метризація, збереження / А.О. Домаранський. – Кіровоград : ТОВ «ІМЕКС- ЛТД», 2006.–146 с.
 7. Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних громад» // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/157-VIII (Дата звернення: 14.11.2016)
 8. Ільїн Л. В. Ландшафтна структура ключової ділянки “Оржів” (Волинська височина – Волинське Полісся) / Л.В. Ільїн, В.О. Мартинюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Збірник наукових праць. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 25–31.
 9. Коротун І. М. Костопільська рівнина / І.М. Коротун // Географічна енциклопедія України. – К., 1990. – Т. 2. – С. 204–205.
 10. Кукурудза С. І. Метризація ландшафтних систем: сутність і проблеми / С.І. Кукурудза // Укр. географ. журн. – 1999. – № 2. – С. 6–10.
 11. Кукурудза С. І. Метризація ландшафтного різноманіття : монографія / С.І. Кукурудза. Львів : Видав. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 218 с.
 12. Лико Д. В. Регіональні особливості конструктивно-ландшафтознавчих досліджень Волинського Полісся / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Мат-ли міжнар. наук. конф. присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії, 60-річчю діяльності Львівської школи ландшафтознавства, 110-річчю з дня народження проф. К. І. Геренчука і 80-річчю з дня народження проф. Г.П. Міллера (24-27 вересня 2014 р.). – Львів, 2014. – С. 154–157.
 13. Лико Д. В. Геоекологічна оцінка міграції речовин у межах водозборів методом ґрунтових мікрокатен (на прикладі басейну річки Случ) / Д.В. Лико, В.О. Мартинюк, С.М. Лико [та ін.] // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Екологія. – 2015. – Вип. 13. – С. 26–38.
 14. Маринич О. М. Фізична географія України: Підручник / О.М. Маринич, П.Г. Шищенко. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – 479 с.
 15. Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В.О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта. Мат-ли ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 квітня 2010 р. – Умань: Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 162-165.
 16. Міллер Г. П. Ландшафтознавство : теорія і практика : Навч. посібник / Г.П. Міллер, В.М. Петлін, А.В. Мельник. – Львів, 2002. – 172 с.
 17. Николаев В. А. Проблемы регионального ландшафтоведения / В.А. Николаев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1979. – 160 с.
 18. Рутинський М. Й. Метризація екологічних станів ландшафтних систем / М.Й. Рутинський; за ред. проф. С.І. Кукурудзи. – Львів : Фенікс, 2002. – 244с.

Повний текст

PDF