Мариняк Я.О.

СТАТИСТИЧНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: СТАН ТА ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ

 У статті висвітлено основні складові туристичної індустрії. Розглянуто поняття «статистична інформація» як сукупність даних соціально-економічного характеру, які піддаються спостереженню, передаються, перетворюються, зберігаються й використовуються для управляння економічними процесами. Характерною особливістю статистичної інформації є масовість, періодичність отримання й обробки даних, можливість тривалого зберігання. З’ясовано особливості формування напряму статистики туризму. Досліджено основні статистичні джерела у туризмі. Визначено соціально-економічні індикативні показники туризму на глобальному рівні. Висвітлено основні показники розвитку туризму на рівні країни. Рекомендовано перелік індивідуальних показників на рівні туристичного підприємства. З’ясовано особливості статистичної звітності в Україні.

Ключові слова: туристична індустрія, статистична інформація, статистика туризму, основні статистичні джерела в туризмі, показники розвитку туризму, статистична звітність.

Я. Марыняк. СТАТИСТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ: СОСТОЯНИЕ ТА ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ

В статье освещены ключевые составляющие туристической индустрии. Рассмотрены понятие «статистическая информация» как совокупность данных социально-экономического характера, которые поддаются наблюдению, передаются, претворяются, сохраняются и используются при управление экономическими процессами. Массовость, периодичность поступление и обработка данных, возможность длительного сохранения это главные особенности статистической информации. Определены особенности формирование нового направление статистики туризма. Исследованы главные статистические источники в туризме. Выяснено социально-экономические индикативные показатели туризма на глобальном уровне. Рассмотрены главные показатели развития туризма на уровне страны. Рекомендованы показатели статистики туризма на уровне туристического предприятия. Выяснено особенности статистической отчетности в Украине. Проанализировано систему статистических показателей в Украине, которые дают возможность исследовать актуальные проблемы деятельности туристической отрасли страны. Выяснено, что данные собираются путем заполнение форм статистической отчетности субъектами туристической деятельности та издания соответствующих сборников, бюллетеней, веб-сайтов Государственной службы статистики Украины, областных статистических служб. Поданы наиболее удачные статистические издания и таковы у которых есть недостатки.

Ключевые слова: туристическая индустрия, статистическая информация, статистика туризма, основные статистические источники в туризме, показатели развития туризма, статистическая отчетность.

Література:

 1. Громыко Г.Л. Статистика. – М.: Изд – во Моск. ун –та, 1981. – 408 с.
 2. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 461 с.
 3. Бандурин В. В., Ушаков Д. С. Туристические транснациональные корпорации: модели, структура, экономическая эффективность. Монография. – М.: Гоаница. – 2007. – 305 с.
 4. Бейдик О.О. Україна: стратегія розвитку національного туризму: навч. метод. посіб. – К.: ВЛГ «Обрії», 2009. – 236.
 5. Закон України «Про туризм» /Офіційний вісник України. Щотижневий збірник актів законодавства. – К.: 2003. – №50. – С.34-56.
 6. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку //Дзеркало тижня. 20 трав. 2006 р.
 7. Колективні засоби розміщення в Україні у 2012 році. Статистичний бюлетень. – К.: 2013. – 190 с.
 8. Мариняк Я. Туризм як об’єкт статистичного дослідження // Наук. зап. Тернопіль. нац. пед. ун-ту. Сер. геогр. – Тернопіль, ТНПУ. 2008. – № 2. С. 97 – 111.
 9. Мариняк Я. Особливості формування інформаційної бази туристичної галузі в Україні // Українська географія: сучасні виклики. Зб. наук. праць у 3-х т.. – К.: Прінт-Сервіс. – Т. ІІ. – С. 184 – 186.
 10. Мариняк Я. Статистика туризму. Навч. – метод. посіб. / Я. Мариняк – Тернопіль: Вектор. 2016. – 104 с.
 11. Міжнародний туристичний портал TripAdvisor. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.tripadvisor.com.
 12. Национальное и региональное планирование туризма (Методики планирования туризма). – Мадрид: ВТО, 1994. – 93 c.
 13. Оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлених та відпочинку влітку 2013 році. Статистичний блетень. К.: 2013. – 64 с.
 14. Основні показники розвитку туристичної галузі України // Офіційна інтернет-сторінка Державної служби туризму та курортів. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.tourism.gov.ua.
 15. Офіційний сайт Всесвітньої організації туризму www. world – tourism. оrg.
 16. Офіційний сайт програми ООН United National Developed Program [www.hdr.undp.org/repords/global/2005]
 17. Офіційний сайт Державного комітету статистики України. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.ukrstat.gov.ua.
 18. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка; Київський ун-т туризму, економіки і права. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.
 19. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні: Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики України, 2007. – 68 с.
 20. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні: Статистичний бюлетень. – К.: Державна служба статистики України, 2012. – 92 с.
 21. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін..; За наук. ред. д –ра екон. наук С.С. Герасименко. – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
 22. Статистика: Підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін..; За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва – К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.
 23. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навч. посіб. Р.В. Фещур, А.Ф. Барвінський, В.П. Кічор та ін.; За наук. ред. Р.В. Фещура. – Львів: ”Інтелект-Захід”,2003. – 576 с.
 24. Статистичний збірник ”Туризм в Україні” 2005. – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 184 с.
 25. Статистичний щорічник Тернопільської області за 2011 рік / За ред. В. Кирича. – Тернопіль: ГУС, 2012. – 463 с.
 26. Статистичний щорічник України за 2012 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ ”Август Трейд”, 2013. – 560 с.
 27. Статистичний щорічник України за 2013 рік / За ред. О.Г. Осауленка. – К.: ТОВ ”Август Трейд”, 2014. – 595 с.
 28. Соболева Е.А. Статистика туризма: Статистическое наблюдение: Учеб. пособ. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 160 с.
 29. Туризм в Україні. Статистичний збірник – К.: Державний комітет статистики України, 2006. – 184 с.
 30. Туризм в Україні. Статистичний збірник – К.: Державний комітет статистики України, 2008. – 214 с.
 31. Туристична діяльність в Україні у 2012 році. – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 76 с.
 32. UNCTAD World Investment Report 2009-2011: UNCTAD, UN. – New York, Geneva. – 66-67. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://unctad. org/en/docs/diaeia20098_en.pdf.
 33. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007. Furthering the Process of Economic Development // World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2007. – 462 рр. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.weforum.org.
 34. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008. Balancing Economic Development and Environmental Sustainability. – World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2008. – 474 рр. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.weforum.org.

Повний текст

PDF