Любомир ЦАРИК, Ігор ВІТЕНКО

ЩОДО ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОМЕРЕЖІ УКРАЇНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

 Розглянуто проблеми виконання базових параметрів Загальнодержавної програми формування національної екомережі України на період 2000-2015 років впродовж двох етапів: 2000-2005 та 2006-2015 років. Проаналізовано забезпеченість базовими категоріями територій та об’єктів ПЗФ адміністративні області України і констатовано відсутність природних заповідників, національних природних і регіональних ландшафтних парків у ряді областей з високими потенційними ресурсами заповідання. На матеріалах Тернопільської області проаналізовано ступінь заповідності території адміністративних районів та запропоновано розширення мережі регіональних ландшафтних парків, ландшафтних, лісових, і гідрологічних заказників, пам’яток природи.

Ключові слова: національні природоохоронні програми, екомережа, заповідні категорії, перспектива виконання.

К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСЕТИ УКРАИНЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ.

Рассмотрены проблемы выполнения базовых параметров общегосударственной программы формирования экосети Украины на период 2000-2015 годов в течении двух этапов: 2000-2005 та 2006-2015 г.г. Проанализировано обеспечение базовыми категориями территорий та объектов ПЗФ административных областей Украины и констатировано отсутствие природных заповедников, национальных природных и региональных ландшафтных парков в ряде областей с высокими потенциальными заповедными ресурсами. На материалах Тернопольской области проанализирована степень заповедности территории административных районов и предложено расширение сети заповедных территорий в пределах речных долин, холмистых кряжей, которые выполняют функции экологических коридоров перспективной региональной экосети. В частности предложено создание: гидрологических заказников в местах сохранения водно-болотных угодий, региональных ландшафтных парков поблизости малых и средних городов на территориях с высокими показателями рекреационных ресурсов, ландшафтных, лесных, гидрологических заказников, памяток природы в пределах экокоридоров, ключевых и буферных территорий для достижения европейских показателей заповедности территории. Поданы предложения создания ключевых территорий для репрезентации биотического и ландшафтного разнообразия таких ландшафтных районов, как Малополесского, Восточно-Опольского, Лановецкого, двух природных округов Толтрового кряжа, двух ландшафтных заказников: в нижней части бассейна реки Джурин и в пределах Збаражских Толтр, а также реорганизации гидрологической памятки природы в комплексную в пределах Русиловского потока.

Ключевые слова: национальные природоохранные программы, экосеть, заповедные категории, перспектива исполнения.

Література:

 1. Балацкий О.Ф. Антология экономики чистой среды / О.Ф.Балацкий. – Сумы: ИТД “Университетская кунига”, 2007. – 272 с.
 2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року /rada.gov.ua/go/385-2014-п.
 3. Ріо+20: перспективи розвитку в українському вимірі: матеріали міжнародного екологічного форуму “Довкілля для України” (Київ, 23-25 квітня 2013 р.). – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 352 с.
 4. Мережа регіональних ландшафтних парків Тернопільщини: концептуальні засади формування, оцінка рекреаційного потенціалу [Царик Л.П., Царик П.Л., Новицька С.Р., Гінзула М.Я., Янковська Л.В.] // Рекреаційне і заповідне природокористування. Збірник наукових праць. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. – С. 29-56.
 5. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні/ menr.gov.ua/docs/activity-ecopolit/zvit_2012_.doc
 6. Національна доповідь про стан формування національної екологічної мережі України за 2006-2010 роки. – Херсон: Грінь Д.С.,2012 – 200 с.
 7. Основні засади державної екологічної політики rada.gov.ua/go/2818-17.
 8. Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково-практич-ної конференції присвяченої 20-річчю природного заповідника “Медобори” (Гримайлів,26-28 травня 2010 р.). Тернопіль, 2010. – 944 с.
 9. Програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні / rada.gov.ua/laws/show/177/94-вр
 10. Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем (концептуальні підходи, практична реалізація). Монографія / Л.П.Царик – Тернопіль: “Підручники і посібники”, 2009. – 320 c.
 11. Царик Л.П. Національні природні і регіональні ландшафтні парки як функціональні складові природоохоронних і рекреаційних систем України / Л.П.Царик, П.Л.Царик // Україна: географія цілей та можливостей. Зб.наук. праць. – К.: ФОП “Лисенко М.М.”, 2012. – Т.1. – С. 342-346.
 12. Царик П.Л. Перспектива створення заповідних територій у долинах річок Гнізни, Джурин та Вільховець/ П.Л.Царик, Л.П.Царик, І.М.Вітенко. – Наукові записки ТНПУ. Серія: Географія. – Тернопіль: Наук. – видавн. відділ, 2010. – № 2 – С. 236-242.

Повний текст

PDF