Любов ЯНКОВСЬКА, Ірина БАРНА

ПОТЕНЦІАЛ СТІЙКОСТІ АТМОСФЕРИ ТА ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ.

Для визначення потенціалу стійкості атмосфери Тернопільської області до забруднення було проаналізовано дані про середньорічну кількість опадів, повторюваність днів з опадами понад 5 мм, переважаючу швидкість вітру протягом року, в тому числі повторюваність днів зі штилями, сильним вітром, туманами. Загалом над територією Тернопільської області переважають процеси самоочищення атмосфери. Чітко виділяється Північний район з найвищим в області потенціалом самоочищення атмосфери, що забезпечується тут здебільшого за рахунок горизонтального виносу забруднюючих речовин завдяки частій повторюваності вітрів із швидкістю понад 6 м/с. Досить часта повторюваність рясних опадів (35% днів у році) забезпечує також вертикальне самоочищення повітря. Найнижчий метеорологічний потенціал стійкості атмосфери у Південному районі, де спостерігається найнижча в області середня швидкість вітру, найчастіше повторюються безвітряна погода і тумани, що сприяють затриманню забруднюючих часток у приземному шарі атмосфери. Проте загалом тут також переважають процеси самоочищення атмосфери. Своєрідним у цьому відношенні є Центральний район, що характеризується середнім  в області потенціалом самоочищення атмосфери. Проте, зважаючи на неоднорідність у його межах основних метеорологічних показників, даний район можна поділити на два підрайони: Західний та Східний. Так, у Західному підрайоні випадає найвища в області кількість опадів (понад 650 мм) і найчастішою є їх повторюваність. Натомість, у східній частині – інтенсивніший вітровий режим. При визначенні стійкості поверхневих вод враховувались їх гідрологічні характеристики (у першу чергу, середня багаторічна витрата води), що визначають величину розчинення та швидкість виносу забруднюючих речовин, а також кольоровість (рівень концентрації гумінових і фульвокислот) та температурний режим води (кількість днів протягом року із середньодобовою температурою води понад 16 °С), від яких значною мірою залежить інтенсивність процесу мінералізації природних і антропогенних домішок у воді та рівень біологічного самоочищення водойми. Отож, дуже низький потенціал самоочищення відмічений у верхів’ях рік області та у басейнах невеликих річок, що зумовлено, насамперед, низькими показниками витрати води у них. Найвищий потенціал стійкості характерний для р. Серет (південніше місця впадіння р. Гнізної) та нижньої течії р. Збруч. Отже, найуразливішими до антропогенного навантаження є малі річки області, на охорону і відтворення яких необхідно спрямовувати особливі зусилля.

Ключові слова:  потенціал стійкості, антропогенне навантаження, атмосферне повітря, поверхневі води, навколишнє середовище.

Аннотация:

Л.В. Янковская, И. Н. Барна. ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОСТИ АТМОСФЕРЫ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ТЕРНОПОЛЬСЬКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ.

Предложены критерии оценки потенциала устойчивости таких компонентов окружающей среды, как атмосферный воздух и поверхностные воды в условиях антропогенной нагрузки. Исполнен анализ потенциала самоочищения и самообновления атмосферного воздуха и поверхностных вод Тернопольской области в качестве фундаментального материала для нормирования антропогенных нагрузок.

Ключевые слова:  потенциал устойчивости, антропогенная нагрузка, атмосферный воздух, поверхностные  воды, окружающая среда.

Література

  1. Барановський В.А. Екологічна географія і екологічна картографія. – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 252с.
  2. Гродзинський М.Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. – К.: Лікей, 1995. – 233с.
  3. Царик Л.П., Чернюк Г.В. Природні рекреаційні ресурси: методи оцінки та аналізу (на прикладі Тернопільської області). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 188с.
  4. Янковська Л.В. Потенціал стійкості ландшафтів Тернопільської області до антропогенного навантаження: Монографія. / Л.В. Янковська – Тернопіль: ТНПУ, 2017. – 100с.
  5. І. М. Барна, Л. В. Янковська Стаціонарні джерела забруднення та їх вплив на формування екостану атмосферного повітря Тернопільського району (тези)// Стале природокористування: підходи, проблеми, перспективи: Матеріали наукової конференції, присвяченої  10ій річниці кафедри геоекології (28-29.05.2010р). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 99 – 100.

Повний текст

PDF