Ламекіна Г.О.

СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СФЕРИ КУЛЬТУРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Розглянуто стан суспільно-географічних досліджень сфери культури Дніпропетровської області. Представлені різні підходи географів до вивчення географії культури, її змісту, місця в системі суспільно-географічних наук, об’єкту і предмету, понятійно-термінологічного апарату, структури тощо. Проаналізовано сферу культури з позицій її ставлення до дослідження закладів культури. Доведено, що сфера культури щорічно зазнає певних кількісних змін. Виокремлено групи факторів, що впливають на особливості та територіальну організацію закладів культури: економічні (низькі доходи населення, закриття підприємств), демографічні (віковий склад населення, система розселення й рівень урбанізації); інтенсивний розвиток телебачення, радіомовлення, Інтернету та інших джерел інформації.

Ключові слова: сфера культури, заклади культури, інфраструктура сфери культури, Дніпропетровська область.

Ламекина А.А. ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

В статье рассмотрено современное состояние общественно-географических исследований сферы культуры Днепропетровской области. Представлены различные подходы общественно-географов к изучению географии культуры, ее содержания, места в системе общественно-географических наук, объекта и предмета, понятийно-терминологического аппарата, структуры и тому подобное. Проанализирована сфера культуры с позиций ее отношение к исследованию учреждений культуры. Доказано, что комплекс культуры по территории данного региона размещен неравномерно и ежегодно претерпевает определенных количественных изменений. Выделены группы факторов, влияющих на особенности и территориальной организации учреждений культуры: экономические (низкие доходы населения, закрытие предприятий), демографические (возрастной состав населения, система расселения и уровень урбанизации); интенсивное развитие телевидения, радиовещания, Интернета и других источников информации. Определено понятие «сфера культуры» – это открытая, динамическая, сложная подсистема региональной социогеосистемы, что представляет собой совокупность всех организаций, предприятий, учреждений и учреждений культуры различных направлений деятельности и организационно-правовых форм, обслуживающих учреждений и органов управления взаимосвязано функционируют в рамках определенного культурного пространства с целью обеспечения соответствующих потребностей и прав населения для формирования человека как всесторонне развитой личности. Функционально-компонентная структура сфера культуи Днепропетровской включает: 9,8% театров, 3,9% музеев, 4,2% библиотек, 1,3% демонстраторов фильмов, 3,2% учреждений клубного типа от количества Украины. Комплекс культуры по территории данного региона размещен неравномерно и ежегодно претерпевает определенных количественных изменений.  Днепропетровская область в общегосударственном измерении – является одним из культурных центров Украины, по многим показателям комплекса культуры занимает лидирующие места.

Ключевые слова: культура, комплекс культуры, учреждения культуры, культурная инфраструктура, Днепропетровская область.

Література:

 1. Давидова Н. Ф. Тенденції розвитку циркового мистецтва в Україні. Проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н.Ф.Давидова. – К.: УЦКД, 2009. – Режим доступу: http://www.culturalstudies.in.ua/zv_2009-2.php
 2. Жаркова Л.С. Деятельность учреждений культуры. Учебное пособие – 3-е изд. исгтр. и доп. – М.: МГУКИ, 2003. – 234 с.
 3. Заклади культури та мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/k/
 4. Закон України № 32/95-ВР вiд 27.01.1995 р. «Про бібліотеки і бібліотечну справу»: за станом на 01.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=32%2F95 -%E2%F0
 5. КЗК «Міська дитяча бібліотека» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krdetbibl.ucoz.ru/index/istorija_zakladu/0-36
 6. Ковтун В. Д. Роль і місце парків культури і відпочинку в сфері індустрії розваг / Віра Дмитрівна Ковтун // «Нова соціокультурна реальність в Україні: теорія, методологія, практика»: Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. (Київ, 22-23 квітня 2008 р.) / МКТУ, УЦКД. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 63-67.
 7. Кодекс законів України про культуру: Проект закону України № 3540 від 22. 05. 2003 р. [Електронний ресурс] / авт. М.М Поплавський. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JD2QC00A.html
 8. Культура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2012/cltr_rik/cltr_u/cltr_u.html
 9. Моштакова Н.В. Музейна мережа / Наталія Володимирівна Моштакова // «Регіон-2010: суспільно-географічні аспекти»: Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (Харків, 15-16 квітня 2010 р.) / [гол. редколегії К. А. Нємець]. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – С. 73-79.
 10. Статистичний бюлетень «Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту у Дніпропетровській області у 2012 році», 2013. – Вих. №06–12/101.
 11. Статистичний бюлетень «Заклади культури, мистецтва, фізкультури та спорту України у 2012 році», 2012. – Вих. № 05.4-8/92 .
 12. Статистичний бюлетень «Засоби масової інформації та книговидання в Україні у 2012 році». – Вих. № 05.4-8/108
 13. Шаблій О.І. Соціально-економічна географія України: Навчальний посібник / Олег Іванович Шаблій. – вид. 2-е, перероб. і доп. – Львів: Світ, 2000. – 680 с

Повний текст

PDF