Кучер П.В., Волошин І.М.

ГЕОПРОСТОРОВЕ ПОШИРЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА САКРАЛЬНИХ СПОРУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті представлено карти геопростороваго поширення усіх дерев’яних та кам’яних церков Волинської області. Розраховано коефіцієнти насиченості дерев’яними та кам’яними церквами. Представлено карту розподілу Волинської області на три сакрально-туристичні регіони відповідно до насиченості сакральними об’єктами. Подано коротку характеристику сакрально-туристичних регіонів області.

Ключові слова: сакральні об’єкти, дерев’яна церква, кам’яна церква, геопросторове поширення, коефіцієнт насиченості, сакрально-туристичний регіон.

Павел Кучер, Иван Волошин. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА САКРАЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В статье представлены карты геопространственного размещения всех деревянных и каменных церквей Волынской области. Рассчитаны коэффициенты насыщенности деревянными и каменными церквями. Представлена карту распределения Волынской области на три сакрально-туристические регионы в соответствии с насыщенностью сакральными объектами. Дана краткая характеристика сакрально-туристических регионов области. Проведено туристско-сакральные исследования сакральных объектов: церквей, костелов, колоколен и монастырей. Установлено распространение деревянных и каменных сакральных объектов в населенных пунктах в пределах административных районов. Выявлено, что в Волынской области есть 204 деревянные объекты и 131 каменное сакральное сооружение. Составлены соответствующие картосхемы географического распространение деревянных и каменных сакральных сооружений. Для оценки нагрузки церковными объектами отдельных частей исследовательской территории на картосхемах отражено количество сакральных объектов в 16 районах и 3 регионах области, их процентное соотношение к общему количеству в области. В пределах области выделено три сакрально-туристические регионы и рассчитаны коэффициенты и проценты их насыщенности. Итак, как показывают расчеты, наиболее высокая нагрузка обнаружена в южном сакрально-туристическом регионе. Проведенные исследования подтверждают, то Волынская область обладает большим количеством деревянных и каменных сакральных объектов, что является чрезвычайно весомым фактором для развития в области религиозного туризма.

Ключевые слова: сакральные объекты, деревянная церковь, каменная церковь, геопространственной распространения, коэффициент насыщенности, сакрально-туристический регион.

Література:

 1. Павлов С.В. Географія релігій // С.В.Павлов, К.В.Мезенцев, О.О.Любіцева. – Київ: Артек, 1998. – 504с
 2. Сакральна географія. [Навч. посібник] Л. Т. Шевчук. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 1999. – 160 с.: іл. – Бібліогр.: с. 146-149.
 3. Каталог існуючих дерев’яних церков України і Українських етнічних земель за 1996 р. [електронний ресурс] — режим доступу: http://www.derev.org.ua/biblio/articles/katalog.pdf
 4. Добинда І.П. Характеристика сакральних пам’яток Волинськох області та їхнє територіальне поширення / І. Добинда // Науковий вісник Чернівецького національного університету : Збірник наукових праць. Вип.655: Географія. – Чернівці: Рута, 2014. – С. 515-519.
 5. Ковальчук Є. Пам’ятки давнього сакрального мистецтва у Луцькому Свято-Троїцькому соборі / Є.Ковальчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Свято-Троїцький собор в історії Луцька та Волині: Матеріали ХVІІ Волин. обл. наук. конф., присвяч. 250-річчю від дати завершення будівництва Луцького собору Святої Трійці та 125-річчю з часу його освячення як православ. кафедр. собору. – Луцьк, 2005. – С. 1
 6. Степан Кузик, Дарина Литвин. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2012. – №21. – С.475-482.
 7. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія. / Н. В. Фоменко // Київ: Центр навч. літератури, 2007. – 312 с.
 8. Волошин І. М. Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок: довід. вид. / І. М. Волошин, Л. Ю. Матвійчук, К. В. Ненько. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 437 с.
 9. Igor Stamenković. Tourism Assessment of Roman-Catholic Sacral Objects Using Analytical Hierarchy Process (Ahp) – Case Study of Novi Sad, Petrovaradin and Sremska Kamenica / Igor Stamenković, Miroslav Vujičić // Turizam Volume 18, Issue 4 185-202 (2014).
 10. Mirko Grčić. Sacral geography of orthodox christianity and religious tourism / Mirko Grčić // Bulletin of the serbian geographical society / 2010 year / tome XC – Nо 3.
 11. A. Goral / international journal of heritage and sustainable development / A. Goral // vol 1. no 1. june 2011 pp. 49-59.
 12. «Пам’ятки містобудування і архітектури Волинської області, що перебувають під охороною держави станом на 01.10.2009 р» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://wikilovesmonuments.org.ua/listy_pamiatek/
 13. Н. Л. Жариков. Справочник “Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР” / Н. Л. Жариков // 1983-1986 г., том 2, стр.43, 62-63.

Повний текст

PDF