Козак І.І., Козак Г.Г.

АНАЛІЗ ПОСЕЛЕНЬ ЛЮБАЧІВСЬКОГО ПОВІТУ ВІД II ПОЛОВИНИ XVIII СТОЛІТТЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ GIS

Дослідження проведено у сучасних межах Любачівського повіту (Lubaczowski powiat) у Підкарпатському воєводстві (województwo Podkarpackie) у східній Польщі. Проаналізовано динаміку поселень від другої половини XVIII століття. Для цього застосовано карти та опубліковані історичні дані, які проаналізовано у програмі ArcGIS 10.3 і Quantum GIS. У статті показано можливості програми ArcGIS. Територію повіту досліджено під кутом зору змін поселень. Для аналізу змін структури поселень використано серію карт (із бази «WIG» у мірилі 1:100 000 для 1936 року та із сервера «WMS» для 1965 і 2014 років). Показано зміни кількості сіл, чисельності господарств та динаміку чисельності українців та поляків. Охарактеризовано національний та релігійний склад від другої половини XVIII століття. На основі дослідження просторового розміщення поселень із застосуванням просторовoї статистики (тест просторової автокореляції Морана, аналіз еліпсів стандартних відхилень та аналіз середніх географічних центрів) проаналізовано характер поселень на території досліджуваного повіту. Показано подібну конфігурацію еліпсів стандартних відхилень і середніх географічних центрів для греко-католиків-українців у 1785 році та українців у 1939 році у межах Любачівського району. Масштаб і результати таких змін є цікавими для подальших досліджень, особливо в аспекті зміни традиційних сільських систем (ТСС), їх інфраструктури та культурних надбань.

Ключові слова: динаміка, поселення, ГІС, Любачівський район.

Козак Игорь, Козак Ганна. АНАЛИЗ СЕЛЕНИЙ ЛЮБАЧОВСКОГО РАЙОНА ОТ II ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС.

Исследование проведено в актуальных пределах Любачовского района в Подкарпатском воеводстве в восточной Польше. Представлена динамика селений в Любачевском районе со второй половины 18 века. Для этого использованы карты и опубликованные исторические данные, которые проанализировано в программе ArcGIS 10.3 и Quantum GIS. В статье показано возможности программы ArcGIS. Территорию района исследовано в аспекте изменения селений. При анализе структуры селений использовано серию карт (из базы «WIG» в масштабе 1: 100 000 для 1936 года и з сервера «WMS» для 1965 и 2014 годов). Показано изменения количества сел, численности хозяйств и динамику численности украинцев по сравнению с численностью поляков. Охарактеризовано национальный и религиозный состав со второй половины 18 века. На основе исследования пространственного размещения поселений с применением статистических анализ (тест Морана, эллипсы отклонений и средние центры тяжести) показано характер селений в пределах Любачовского района в Польше. Показано подобную конфигурацию эллипсов стандартных отклонений и средних центров тяжести для греко-католиков-украинцев в 1785 году и украинцев в 1939 году в границах Любачовского района. Масштаб и результаты таких изменений являются интересными для дальнейших исследований, особенно в аспекте изменений традиционных сельских систем (ТСС), их инфраструктуры и культурных достижений.

Ключевые слова: динамика, селения, ГИС, Любачовский район.

Література:

 1. Козак І. Проблеми і перспективи імітаційного моделювання в екології / І. Козак // Вісник Львівського Університету. Серія Географічна, – 2004. – N 31. – С. 132-138.
 2. Козак I. І. Екологічне моделювання із застосуванням програми STELLA: Навчальний посібник / І. Козак, В. Парпан. – Івано-Франківськ: Плай, – 2009. – 189 с.
 3. Budzyński Z. Ludnośc pogranicza Polsko-Ruskiego w drugiej Polowie 18 wieku / Budzyński. – Przemyśl- Rzeszów, 1993.
 4. Giętkowski, T. [Електронний ресурс] // Ogólna instrukcja użytkowania. – Режим доступу до ресурсу: http://krajobraz.ukw.edu.pl/teaching/gk/struktura/instrukcja_fragstats.pdf
 5. Kosiniak-Kamysz, K., Osobliwości turystyczne Roztocza Południowego / K. Kosiniak-Kamysz, K. Woźny, – Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010.
 6. Kozak H. Analiza wstępna cmentarza greckokatolickiego w Starym Bruśnie do dalszej rewitalizacji. / H. Kozak, A. Stępień, I. Kozak // Rewitalizacja miast i obszarów wiejskich. Studium przypadku / H. Kozak, A. Stępień, I. Kozak. – Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, – 2014. – С. 363-371.
 7. Kubijovyč V. Ethnic groups of the South-Western Ukraine (Galyčyna-Galicia) 1.1.1939 / V. Kubijovyč. – München: Logos, 1983.
 8. Kuemmerle T. Cross-border comparison of land cover and landscape pattern in Eastern Europe using a hybrid classification technique. / T. Kuemmerle, V. C. Radeloff, K. Perzanowski, P. Hostert. Remote Sensing of Environment. – 2006. 103 (4): 449-464.
 9. Kuemmerle T. Cross-border comparison of post-socialist farmland abandonment in the Carpathians / T. Kuemmerle, P. Hostert, V.C. Radeloff, S. van der Linden, K. Perzanowski, I. Kruhlov Ecosystem, – 2008. 11 : 614 – 628.
 10. Kwaśniecki W. Dynamika Systemów jako metoda nauczania / Kwaśniecki // Symulacja komputerowa w nauczaniu ekonomii / Red. E. Radosińskiego. – Polskie Towarzystwo Symulogiczne. 1998
 11. McGarigal K.M. FRAGSTATS: spatial pattern analysis program for quantifying landscape structure / K.M. McGarigal. – Corvallis: Oregon State University. 1994.
 12. Skorowidz Map. 1:100 000. [Електронний ресурс] // Wojskowy Instytut Geograficzny.  – Режим доступу до ресурсу: http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=WIG100
 13. Soja M. Cykle rozwoju ludności Karpat Polskich w XIX i XX wieku / M. Soja. – Kraków, 2008.
 14. Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych / J. Urbański. – Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008.
 15. Zwierzchowska I. Możliwości wykorzystania programu Fragstats w badaniach środowiska przyrodniczego / I. Zwierzchowska, Stępniewska,  D. Łowicki // Przegląd Geograficzny, 2010. 82, 1

Повний текст

PDF