Ковальчук І. П.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ АТЛАСНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ОЗЕРНО-БАСЕЙНОВИХ СИСТЕМ

 Посилення техногенного навантаження на природне середовище заозерених територій в умовах глобальних змін клімату зумовлює необхідність створення нових інструментів управління природокористуван-ням. Показано, що таку роль може виконувати геоекологічний атлас озерно-басейнової системи. Проаналізовано досвід атласного геоекологічного картографування басейнових систем. Обґрунтовано концепцію створення комплексного геоекологічного атласу озерно-басейнової системи, його структуру і тематичний зміст, охарактеризовано інформаційну базу та програмне забезпечення, яке використовува-тиметься при укладанні окремих карт атласу. В атласі міститиметься 123 карти геоекологічної тематики, які згруповано у 8 розділів. Карти атласу відображатимуть умови і чинники, що впливають на  озерно-басейнову систему, екологічний стан її компонентів, прогнозні оцінки змін ОБС та оптимізаційні рекомендації.

Ключові слова: басейн, озерно-басейнова система, геоекологічний атлас, тематичний зміст карт.

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ АТЛАСНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ОЗЕРНО-БАССЕЙНОВЫХ СИСТЕМ.

Усиление техногенной нагрузки на природную среду заозереных территорий в условиях глобальных изменений климата обуславливает необходимость создания новых инструментов управления природопользованием в озерно-бассейновых системах. Показано, что такую роль может выполнять экологический атлас озерно-бассейновой системы. Проанализирован опыт атласного геоэкологического картографирования бассейновых систем. Обоснована концепция создания комплексного геоэкологического атласа озерно-бассейновой системы, его структура и тематическое содержание, охарактеризованы информационная база и программное обеспечение, которое будет использоваться при создании отдельных карт атласа. В предлагаемом варианте атласа содержится 123 карты геоэкологической тематики, сгруппированные в 8 разделов: 1) географическое расположение озерно-бассейновой системы; 2) природные условия и факторы, влияющие на формирование озерно-бассейновой системы, ее состояние и функционирование; 3) хозяйственная деятельность, ее воздействие на геоэкологическое состояние и функционирование озерно-бассейновой системы; 4) климатические условия, воздействующие на геоэкологическое состояние озерно-бассейновой системы; 5) водные ресурсы озерно-бассейновой системы; 6) геоэкологическое состояние озерно-бассейновой системы и ее компонентов; 7) прогнозные оценки изменений состояния озерно-бассейновой системы в условиях изменений климата; 8) управление состоянием озерно-бассейновой системы и оптимизационные мероприятия. Карты атласа отражают условия и факторы, влияющие на озерно-бассейновую систему, экологическое состояние ее компонентов, прогнозные оценки изменений состояния ОБС и рекомендации, направленные на оптимизацию природопользования и состояния ОБС.

Ключевые слова: бассейн, озерно-бассейновая система, геоэкологический атлас, тематическое содержание карт.

Література:

 1. Андрейчук Ю.М. Геоінформаційне моделювання стану басейнових систем (на прикладі притоки Дністра – річки Коропець): [автореф. дис. канд. геогр. наук] / Ю.М.Андрейчук. – Л., 2012. – 20 с.
 2. Атлас “Ладожское озеро”. – Санкт-Петербург: Институт Озероведения, 2005. Режим доступу: http://www.limno.org.ru/win/atlas.htm
 3. Бассейн реки Днестр. Экологический атлас. – Кишинев, 2012. – 59 с.
 4. Драбкова В.Г. Озеро и его водосбор – единая природная система / В.Г. Драбкова, И.Н. Сорокин. – Л.: Наука, 1979. – 195 с.
 5. Екологічний атлас басейну річки Південний Буг. – Вінниця, 2009. – 20 с.
 6. Екологічний атлас Дніпропетровської області / Науковий керівник Л.І. Зеленська. – Київ – Дніпропетровськ: “Мапа ЛТД”, 1995. – 24 с.
 7. Екологічний атлас України. – К.: “Центр екологічної освіти та інформації”, 2009. – 104 с.
 8. Екологічний атлас Харківської області. Друге видання, перероблене / Гол. ред. Гриценко А.В. – Харків: МОНОАП – Майдан, 2005. – 80 с.
 9. Ковальчук И.П. Алгоритмы мониторинга озер, водохранилищ и прудов Украины / И.П.Ковальчук // Теоретические и прикладные проблемы современной лимнологии: Мат-лы Межгосуд. науч.-практ. конф. – Минск: Изд-й центр БГУ, 2003. – С. 425–430.
 10. Ковальчук І.П. Картографічне моделювання гідроекологічних проблем річково-басейнових систем. / І.П. Ковальчук, О.І. Швець, Ю.М. Андрейчук // Сучасні досягнення геодезичної науки: Збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2012. – Вип. 1 (23). – С. 220 – 226.
 11. Ковальчук І.П. Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура / І.П.Ковальчук // Часопис картографії. Збірник наукових праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 5. – С. 36 – 45.
 12. Мартинюк В.О. Ландшафтно-лімнологічний аналіз басейнової (озерної) геосистеми / В. О. Мартинюк // Наукові записки Тернопіл. держ. пед. ун-ту. Сер. Географія. – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 29–36.
 13. Методика картографування екологічного стану поверхневих вод України за якістю води. / Руденко Л.Г., Разов В.П. та ін. – К.: Символ – Т, 1998. – 48 с.
 14. Національний атлас України [Карти] /Нац. акад. наук України; гол. редкол. Б.Є.Патон; відп. ред. Л.М.Веклич; наук. ред. П.Ю. Гриценко; ред. І.О.Європіна та ін. – К.: ДНВП “Картографія”, 2007. – 440 с.
 15. Петров К. М. Подводные ландшафты: теория, методы исследования / К.М. Петров. – Л.: Наука, 1989. – 124 с.
 16. Руденко Л.Г. Эколого-географическое картографирование территории (опыт работ, обоснование структуры и содержание атласа) / Л.Г.Руденко, А.И. Бочковская, И.А.Горленко, Г.О.Пархоменко, Л.Н. Шевченко. – Киев, 1992. – 32 с.
 17. Соловей Т. Атлас поверхневих вод бассейну Прута (в межах України) / Т.Соловей, Т. Грущинський, К. Юзвяк. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2009. – 21 с.
 18. Тихомиров О.А. Аквальные комплексы водохранилищ и анализ их экологического состояния / О.А. Тихомиров, Л. В. Муравьева, Л. К. Тихомирова // Вестник Тверского государственного университета. – 2010. – № 33 (География и геоэкология). – С. 3–22.
 19. Швець О.І. Моделювання впливу господарської діяльності на навколишнє середовище басейну річки Бережниця (правобережжя Дністра): [дис. канд. геогр. наук] / О.І.Швець. – Л., 2013. – 239 с.
 20. Экологический атлас бассейна озера Байкал. Исполнители: Институт географии СО РАН (Россия) и Институт географии (Монголия). Разработаны концепция и структура атласа, макет его содержания. Режим доступу: http://baikal.iwlearn.org/ru/rezultaty/ ekologicheskii- atlas- basseina-ozera-baikal.
 21. Handbook-Water-Balance Atlas. Режим доступу: http://tu_dresden.de/ die_tu_dresden/ fakultaeten/ fakultaet_forst _geo_und_hydrowissenschaften/ fachrichtung_wasserwesen/ ifhm/ meteorologie/ forschung/ projekte/projekt_wtz/Handbook-Water Balance Atlas. pdf
 22. Zalessky I. Morfogenetyczne osobliwości rzeźby podłoza plejstocenu na Polesiu Wołyńskim / I. Zalessky // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. – Lublin – Polonia. – 1999. – Vol. LIV, 2. – S. 33–40.

Повний текст

PDF