Карпа Т. І.

ГЕОГРАФІЯ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

 Кожна держава, виходячи зі своїх соціокультурних особливостей розвитку, визначається із типом власної виборчої системи та якомога більше пристосовує її до політико-соціальних цілей. Вибір виборчої системи є одним з найважливіших інституційних рішень будь-якої демократичної країни. Виборча система може бути випадковою або результатом незвичайного поєднання обставин, популярної течії чи історичної особливості. На неї має сильний вплив також минуле і впливові сусідні держави. Конкретна виборча система ефективно впливає на майбутнє політичного життя країни. Виборчу систему можна сконструювати так, щоб забезпечити просторове представництво, встановити систему політичних партій, забезпечити представництво регіональних меншин, щоб стало можливим співробітництво в багатоверствому суспільстві. Сьогодні в Україні ще не існує оптимального варіанту виборчої системи, який би, з одного боку, стимулював розвиток багатопартійності, а з іншого – сприяв підвищенню як демократичності, так і ефективності політичної системи. Українське виборче законодавство перебуває у постійному динаміці. Фахівці-політологи прогнозують різні сценарії розвитку виборчої системи, серед яких можливим є і подальше застосування невикористаних переваг однієї із систем. Ефективність виборчої системи в країні визначається насамперед визнанням з боку суспільства результатів виборів

Ключові слова: геопросторова організація виборчих систем, варіантність виборчих систем, принцип народовладдя.

ГЕОГРАФИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.

Каждое государство, исходя из своих социокультурных особенностей развития, определяется с типом собственной избирательной системы и как можно больше приспосабливает ее к политико-социальным целям. Выбор избирательной системы является одним из важнейших институциональных решений любой демократической страны. Избирательная система может быть случайной или результатом необычного сочетания обстоятельств, популярной течения или исторической особенности. На нее имеет сильное влияние также прошлое и влиятельные соседние государства. Конкретная избирательная система эффективно влияет на будущее политической жизни страны. Избирательную систему можно разработать так, чтобы обеспечить географическое представительство, установить систему национальных политических партий, обеспечить представительство региональных меньшинств, чтобы стало возможным сотрудничество согласование в многоверством обществе. Сегодня в Украине нет оптимального варианта избирательной системы, который бы с одной стороны, стимулировал развитие многопартийности, а с другой – способствовало повышению как демократичности, так и эффективности политической системы. Украинское избирательное законодательство находится в постоянном динамическом движении. Специалисты – политологи прогнозируют различные сценарии развития избирательной системы , среди которых возможно и дальнейшее применение неиспользованных преимуществ одной из систем. Эффективность избирательной системы в стране определяется прежде признанием со стороны общества результатов выборов.

Ключевые слова: геопространственная организация избирательных систем, вариантность избирательных систем, принцип народовластия

Література:

 1. Білоус А. Виборча система України: проблеми й перспективи вибору/ А.Білоус // Політологічні читання, 1992, № 2. С. 46-
 2. Білоус А. Виборчі системи: світовий досвід на українському грунті / А.Білоус // Трибуна, 2000, № 8- С. 22-28.
 3. Закон України “Про вибори Президента України” // Урядовий кур’єр, 1999, № 54. 25 березня.
 4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” // Урядовий кур’єр, 2004, № 364. 6 квітня.
 5. Закон України “Про вибори народних депутатів України” // Урядовий кур’єр, 2004, № 64. 6 квітня.
 6. Європейська правова експертиза українського виборчого законодавства // Вибори та демократія, 2006, № 1. С. 19-
 7. Наход М. Взаємозв’язок виборчих систем із моделями управління виборчим процесом у європейських країнах / М.Наход // Ефективність державного управління. 2011. Вип. 26. С. 86.
 8. Павлов І. Доцільність формування районних у місті рад: аналіз підходів / І.Павлов // Державне управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. Вип. 4 (7) / 2010. На сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
 9. Примуш М. Політичні партії : історія та теорія / М.Примуш. К., 2008, Виборча система. С. 298-
 10. Федоренко В. Виборче право і виборчий процес як складники системи сучасного конституційного права України (теоретико-методологічні аспекти) / В.Федоренко // Вибори та демократія, 2007, № 4. С. 18-
 11. Шведа Ю. Політичні наслідки виборчих систем: теорія та зарубіжна практика / Ю.Шведа // Віче, 2007, № 15., № 17.
 12. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем : навч. посібник / Ю. Шведа. Львів : Тріада плюс. 2004. 528 с.

Повний текст

PDF