Зіновій ПАНЬКІВ

СТРУКТУРА ТА ГЕОГРАФІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

 Подано визначення природоохоронного землекористування, проведений аналіз структури і географічних закономірностей його розташування в Карпатському регіоні України. Розвиток природоохоронного земле-користування в регіоні зумовив створення 1601 об’єкта і теритоії природно-заповідного фонду, які займають 659,4 тис. га. Найбільшу кількість займають пам’ятки природи та заповідні урочища, а найбільшу площу – 14 НПП і 11 РЛП. Переважна більшість площ природоохоронного землекористування розташовано в Кар-патській гірській смузі.

Ключові слова: природоохоронне землекористування, Карпатський регіон України, географічні закономірності, структура земельного фонду, національні природні парки.

Панькив З. СТРУКТУРА И ГЕОГРАФИЯ ПРИРОДООХРАННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ.

В статье подано определение природоохранного землепользования, произведен анализ структуры и географических закономерностей его размещения в Карпатском регионе Украины. Карпатский регион характеризируется уникальными природными ландшафтами, распространением уникальных видов растительных ассоциаций, что создало предпосылки для развития в течении значительного периода своеобразного ресурсоохранного природоохранного землепользования. В регионе расположено 1601 объект и территория (20,7 % от государственного количества) природоохранного фонда, которые занимают 659,4 тыс. га (17,8 % от государственного показателя). Показатель заповедности региона становит 11,6 %, что почти в два раза превышает государственный показатель. Наибольшее количество в структуре объектов и территорий природоохранного фонда региона занимают памятки природы (55,3 %), заповедные урочища (18,2 %) и заказники (14,3 %), но при этом почти 50 % площадей этих территорий занимают 14 национальных природных парков и 21 % – 11 региональных ландшафтных парков. В последний период в регионе активно создаются национальные природные парки, что занимают значительные площади. Но при этом, в их структуре доминирует хозяйственная зона и включены значительные территории без проведения процедуры извлечения у прежних землепользователей. Значительное большинство площадей природоохранного землепользования расположено в Карпатской горной полосе и перебывают в подчинении разных ведомств, что препятствует формированию согласованной политики их использования.

Ключевые слова: природоохранное землепользование, Карпатский регион Украины, географические закономерности, структура земельного фонда, национальный природный парк.

Література:

  1. Брусак В.П. Географічні основи формування екологічної мережі в Українських Карпатах / В.П. Брусак, Ю.В. Зінько, Д.А. Кричевська // Розвиток заповідної справи в Україні та формування Панєвропейської екологічної мережі : матер. міжнар. науково-практичної конференції. – Рахів: ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 2008. – С. 61-68.
  2. Паньків З.П. Система класифікаційних категорій землекористування / З. П. Паньків // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – 2011. – Вип. 39. – С. 260–266.
  3. Паньків З.П. Земельні ресурси: навч. посібник / З.П. Паньків. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 272 с.
  4. Паньків З. Еволюція землекористування в Україні: монографія / З. Паньків. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 188 с.
  5. Розбудова екомережі України / За ред. Ю.Р. Шеляг-Сосонка. – К.: Програма розвитку ООН. Проект “Екомережі”, 1999. – 127 с.
  6. Топчієв О.Г. Застосування методів аналізу великомасштабних планів землекористувань при формуванні регіональних екомереж /О.Г. Топчієв, А.М. Шашеро // Український географічний журнал. – № 3, 2012. – С. 51-57.
  7. Топчієв О.Г. Формування екологічної мережі й територіальна організація довкілля / О.Г. Топчієв // Географія та основи економіки в школі. № 5, 2003. – С. 42-45.
  8. Царик Л.П. Географічні засади формування і розвитку регіональних природоохоронних систем: концептуальні підходи, практична реалізація. Монографія / Л.П. Царик. – Тернопіль : “Підручники і посібники”, 2009. – 320 с.
  9. Царик П.Л. Регіональна екомережа: географічні аспекти формування і розвитку (на матеріалах Тернопільської області) / П.Л. Царик. – Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ, 2005. – 172 с.
  10. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Концепция, методы и критерии создания экосети Украины /Ю.Р. Шеляг-Сосонко, М.Д. Гроздинский, В.Д. Романенко. – К : Фитосоциоцентр, 2004. – 144 с.

Повний текст

PDF