Зоя БОЙКО.

ТЕРИТОРІАЛЬНА СТРУКТУРА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

 У статті обґрунтовано алгоритм дослідження залізничного транспорту України на рівні держави; з′ясовані особливості розвитку, проаналізована територіальна структура та регіональні відмінності залізничного транспорту України. Встановлено, що більшість регіонів України, за виключенням Волинської, Рівненської, Чернігівської та Миколаївської областей, характеризуються достатньо розвиненою залізничною мережею, середніми та високими показниками обсягів перевезення вантажів та пасажирів, значною рухливістю мешканців. Зазначено, що компактність території, сприятливі природно-географічні умови,  значний потенціал транзитності, висока транспортна доступність всіх регіонів, наявність міжнародних транспортних коридорів — головні чинники, що обумовлюють успішний розвиток залізничного транспорту в Україні.

Ключові слова: транспорт, транспортна система, залізничний транспорт, транспортні вузли, міжнародні транспортні коридори, вантажні та пасажирські перевезення.

Аннотация:

Бойко З.В. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ.

В статье обоснован алгоритм исследования железнодорожного транспорта Украины на уровне государства; выделены особенности развития, проанализирована территориальная структура и региональные отличия железнодорожного транспорта Украины. В настоящее время функционируют 21619,4 км. железных дорог, из каких 47% – электрифицированы (10242,2 км.) с 144047 единицами подвижного состава. Анализ динамики показателей грузо- и пассажирооборота показал, что уровень грузовых перевозок железными дорогами Украины уменьшился на 8,2% до 457454,5 тыс. тон. За коэффициентом передвижения населения и объемами пассажирских перевозок лидируют Киевщина (191 поездка, 92,8 млн. лиц) и высокоурбанизированные области (30-35 поездки 30-40 млн. лиц). Установлено, что большинство регионов Украины, за исключением Волынской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областей, характеризуются достаточно развитой железнодорожной сетью, средними и высокими показателями объемов перевозки грузов и пассажиров, значительной подвижностью жителей. Отмечено, что компактность территории, благоприятные природно-географические условия, значительный потенциал транзитности, высокая транспортная доступность всех регионов, наличие международных транспортных коридоров – главные факторы, которые обусловливают успешное развитие железнодорожного транспорта в Украине.

Ключевые слова: транспорт, транспортная система, железнодорожный транспорт, транспортные узлы, международные транспортные коридоры, грузовые и пассажирские перевозки.

Література:

 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua.
 2. Зінь Е.А. Регіональна економіка / Е.А. Зінь – Л.: Львівсвіт, – 245 с.
 3. Іксарова Н.О. Транспортна інфраструктура як компонент економічної безпеки України / Н.О. Іксарова //Економічний простір. – 2010. – №36. – С.55–61
 4. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання з курсу «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» /Укл. доц. Димченко О.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 36 с.
 5. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник /С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник та ін. – К.: КНЕУ, 2000. — 364 с.
 6. Розміщення продуктивних сил України: Підручник /За ред. Є. П. Качан, М. О. Петрига, М. О. Ковтонюк та ін.; За ред. Є. П. Качана. – К.: Вища шк., 2008. – 375с.
 7. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник /За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – К.: Либідь, 2005. — 306 с.
 8. Семенов В.Ф. Регіональна економіка / В.Ф. Семенов – К.: Знання, 2008. – С. 344 – 354.
 9. Транспортна інфраструктура України – цивілізоване обличчя країни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua.
 10. Транспортна стратегія України на період до 2020 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mintrans.gov.ua.
 11. Троицкая Н. А. Единая транспортная система: Учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / Н.А. Троицкая  – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 240 с.
 12. Шаблій О.І. Основи суспільної географії / О.І. Шаблій – К.: Либидь, 2003. – 412 с.
 13. Яновський П.О. Пасажирські перевезення / П.О. Яновський – К: НАУ, 2008.– 469 с.

Повний текст

PDF