Заставецький Т.Б.

СТАДІЙНІСТЬ РОЗВИТКУ УРБАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

 Розглядаються стадії розвитку урбанізації в Україні, які послідовно переходять одна в одну. У першій стадії (тривала в Україні до 18 ст., і була пов’язана з розвитком ремесел і торгівлі) міста виконували, насамперед, оборонну функцію, а надання магдебурзького права міським поселенням стало важливим чинником розвитку місцевого самоврядування, культури та освіти. Друга стадія (18-19 ст.) пов’язана із перетворенням дрібних містечок на села, а більших – на міста; значну роль у становленні великих міст в даний період відігравали спорудження заводів та фабрик, розвиток транспортної системи. Третій цикл (початок – 80-ті роки ХХ ст.).- пов’язаний із розширенням функцій міст, перетворенням їх у значні соціально-економічні центри; основною ознакою цієї стадії є розширення території передмість, що є результатом урбанізації сільської місцевості (субурбанізація). В теперішній період (четверта стадія) відбувається гіпертрофований розвиток великих міст і занепад багатьох малих, посилення нерівності у розвитку міських поселень. Розглядаються особливості останньої стадії урбаністичного процесу у зв’язку з глобалізацією. Показано роль міст у подальшому вдосконаленню адміністративно-територіального устрою України, створенні нових центрів у системах розселення, активізації соціально-економічного розвитку регіонів. Нова (перспективна) стадія урбаністичного процесу – перехід до інноваційного розвитку міст.

Ключові слова: геоурбаністика, урбанізація, субурбанізація, міські поселення, адміністративно-територіальний устрій України.

СТАДИЙНОСТЬ РАЗВИТИЯ УРБАНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ.

Рассматриваются стадии развития урбанизации в Украине, которые последовательно переходят друг в друга. На первой стадии (длилась в Украине до 18 в., и была связана с развитием ремесел и торговли) города выполняли, прежде всего, оборонительную функцию, а предоставление городским поселениям магдебургского права стало важным фактором развития местного самоуправления, культуры и образования. Вторая стадия (18-19 вв.) характеризовалась преобразованием малых городов в села, а больших – на города; значительную роль в становлении крупных городов в данный период имело сооружение заводов и фабрик, развитие транспортной системы. Третья стадия (начало 80-ых гг. ХХ в.) связан с расширением функций городов, превращением их в значительные социально-экономические центры; основным признаком этой стадии является расширение территории пригородов, что является результатом урбанизации сельской местности (субурбанизация). В настоящий период (четвертая стадия) происходит гипертрофированное развитие крупных городов и упадок многих поселков, усиление неравенства в развитии городских поселений. Рассматриваются особенности последней стадии урбанистического процесса в связи с глобализацией. Показана роль городов в дальнейшем совершенствовании административно-территориального устройства Украины, создании новых центров в системах расселения, активизации социально-экономического развития регионов. Новая (перспективная) стадия урбанистического процесса – переход до инновационного развития городов.

Ключевые слова: геоурбанистика, урбанизация, субурбанизация, городские поселения, административно-территориальное устройство Украины.

Література:

  1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический словарь / Э.Б.Алаев. – М.: 1983. – 350с.
  2. Голубничий В.// Енциклопедія українознавства / [В.Голубничий, Э В.Кравців, В.Кубійович та ін.] – Т.4. – Львів, 1994. – С.1585-1596.
  3. Изменения городского пространства в Украине / Под ред. Л.Г.Руденко. – К.: Реферат, 2013. – 160 с.
  4. Топчієв О.І. Основи суспільної географії / О.І.Топчієв. – Одеса, Астропринт, 2009. – 540 с.

Повний текст

PDF