Задворний С.І.

МЕТОДИКА СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ СФЕРИ РЕҐІОНУ

Стаття присвячена висвітленню особливостей методики організації і проведення суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери обласного реґіону. Запропоновано змістовний алгоритм комплексного дослідження геопросторової організації досліджуваної сфери, який включає сім послідовних етапів: організаційно-планувальний, інформаційний, факторний, структурно-аналітичний, територіально-синтетичний, прогностично-рекомендаційний, підсумковий. Кожному етапу відповідає певна частина науково-дослідної роботи, перелік основних завдань та методів дослідження. Представлена методика дає можливість комплексно розглянути основні умови формування, особливості геопросторової організації та рівень соціокультурного обслуговування територіальних спільнот людей з метою його оптимізації і вдосконалення.

Ключові слова: методика, етап, алгоритм, метод, суспільно-географічне дослідження, культурно-мистецька сфера, регіон.

МЕТОДИКА ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РЕГИОНА.

Статья посвящена рассмотрению особенностей методики организации и проведения общественно-географического исследования сферы культуры и искусства областного региона. Обоснована целесообразность и объективность изучения данной сферы с позиции системного подхода. Осуществлен анализ и обобщение предыдущих научных разработок отечественных и зарубежных ученых относительно постановки алгоритма решения общественно-географической проблемы, в том числе и социокультурного характера на региональном уровне. Предложено содержательный алгоритм комплексного исследования геопространственной организации сферы культуры и искусства, который включает в себя семь последовательных этапов его реализации: I этап – организационно-планировочный (постановка исходных положений научного исследования); II этап – информационный (формирование информационной базы исследования); III этап – факторный (анализ факторов формирования, функционирования и развития исследуемой сферы); IV этап – структурно-аналитический (изучение функционально-компонентной и организационно-управленческой структур); V этап – территориально-синтетический (изучение функционально-территориальной структуры); VІ этап – прогнозно-рекомендационный (составление прогноза траектории развития сферы и разработка рекомендаций по совершенствованию ее функционирования); VІІ этап – итоговый (завершения оформления результатов исследования). Каждому этапу соответствует определенная часть научно-исследовательской работы, перечень основных задач и методов исследования (философских, общенаучных, конкретнонаучных). Соблюдение технологии научного исследования позволяет повысить его эффективность, а также валидность полученных итоговых результатов и максимального подтверждение достоверности гипотезы. С целью анализа современного состояния и выявление ведущих тенденций развития сферы культуры и искусства, ее отдельных структурных элементов, предложена система характеристик и математических показателей (количественных, качественных, интегральных). Представленная методика позволяет комплексно рассмотреть основные условия формирования, особенности геопространственной организации и уровень социокультурного обслуживания территориальных общностей людей, с целью его оптимизации и совершенствования.

Ключевые слова: методика, этап, алгоритм, метод, общественно-географическое исследование, сфера культуры и искусства, регион.

Література:

 1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія / О.О. Бейдик – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. – 396 с.
 2. Дзенис З.Е. Методология и методика социально-эконом-географических исследований / Зигридс Дзенис. – Рига: Зинатне, 1980. – 262 с.
 3. Закон України “Про культуру” від 14.02.2010 р. №2778-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №24. – Ст. 168 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
 4. Заячук О.Г. Методика та методи суспільно-географічного дослідження територіальної організації освітньо-виховного комплексу обласного регіону / О.Г Заячук. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: “Географічні науки”. – 2013. – №16. – С. 132–136.
 5. Кічурчак М.В. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України / М.В. Кічурчак// Економіст. – К., 2011. – Вип. №4. – С. 75–77.
 6. Любіцева О.O. Методологія географії культури / О.О. Любіцева // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. К.; Луцьк, 2000. Т. 3. – С. 258 – 262.
 7. Мезенцев К.В. Методи дослідження в суспільній географії: традиції та новації / К.В. Мезенцев // Економічна та соціальна географія. Наук. зб. – 2013. – Вип. 1(66). – С. 31-42.
 8. Моштакова Н.В. До питання суспільно-географічного дослідження сфери культури регіону / Н.В. Моштакова // Часопис соціально-економічної географії: міжрег. зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – №9 (2). – С. 170–178.
 9. Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії: навч. посібн. / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – К.: ТОВ “Знання”, 2000. – 204 с
 10. Основи культурології: навч. посібник / Л.О. Сандюк, Н.В. Щубелка, М.Ф. Шмиголь та ін.; за ред. Л. О. Сандюк, Н.В. Щубелки. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 400 с.
 11. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
 12. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: навч.посібник / М.Д.Пістун; Міжнародний фонд “Відродження”. – Київ: Вища школа, 1996. – 231с.
 13. Ріпка О.О. Теоретико-методичні основи суспільно-географічного дослідження регіональних геокультурний процесів / О.О. Ріпка// Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2014. – Вип. 1. – С. 94-100.
 14. Ровенчак І.І. Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 240 с.
 15. Топчієв О.Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія, методи, методики: навч. посібник / О.Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 632 с.
 16. Флінта Н.І. Культурно-освітній комплекс регіону і його територіальна організація (на матеріалах Тернопільської області): дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 / Флінта Наталія Іванівна. – Тернопіль, 2005. – 197 с.
 17. Шаблій О.І. Математичні методи в соціально-економічній географії / О.І. Шаблій. – Львів: Світ, 1994. – 304 c.
 18. ШаблійО.І. Основи загальної суспільної географії / О.І. Шаблій. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 444 с.
 19. Шарыгин М.Д. Современные проблемы экономической и социальной географии / М.Д. Шарыгин. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2008. – 427 с.
 20. Шевчук Л.Т. Соціальна географія: навчальний посібник / Л.Т. Шевчук. – К.: Знання, 2007. – 349 с. 

Повний текст

PDF