ДЛЯ АВТОРІВ

До уваги авторів: розпочато набір статей у №1/2019 р. 

До уваги авторів!!! Прохання надсилати  статті англійською мовою. Для таких статей оплата за друк буде зменшена!


Журнал практикує політику вільного поширення наукової інформації та негайного відкритого доступу до опублікованого вмісту. Отже, представляючи статтю для публікації, автор тим самим дає згоду на розмноження її повного тексту в мережі Інтернет.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ
Стаття проходить процедуру подвійного анонімного рецензування («double blind peer review»). У разі позитивних рецензій вона рекомендується до друку. Якщо одна чи обидві рецензії негативні, стаття відхиляється. Редакція залишає за собою право прийняти до друку статтю, якщо вона не відповідає деяким вимогам, але за умови доопрацювання тексту автором. Остаточне рішення про допуск статті до друку приймає редакційна колегія. У разі відхилення статті автор має можливість ознайомитися з текстом рецензії та редакторською правкою.

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Редакція збірника приймає до друку наукові статті з географічних наук, що раніше не публікувалися.
Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:
–       постановка науково-практичної проблеми;
–       актуальність і новизна дослідження;
–       зв’язок теми статті з важливими науково-практичними завданнями;
–       аналіз останніх публікацій за темою дослідження;
–       викладення основного матеріалу;
–       висновки;
–       перспективи використання результатів дослідження.
У редакцію збірника надсилається друкований або електронний примірник статті українською, російською або англійською мовами, формату А4 і відповідний файл у текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0.
Аспіранти, здобувачі, автори без наукового ступеня подають рецензію на статтю наукового керівника чи фахівця за темою дослідження.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:
Стаття друкується в текстовому редакторі Word for Windows 6.0, 7.0, 10.0 шрифтом Times New Roman.
Поля сторінки: верхнє і нижнє – по 2,0 cм, ліве – 2,0 cм, праве – 2,0 cм.
Абзацний відступ – 1,0 см.
Сторінки не нумеруються.

Стаття повинна мати мінімальний обсяг – 20000 символів
(без урахування анотацій і літературних джерел)

 

Текст статті оформляється за наступним порядком:

  1. Індекс УДК, вирівняно зліва.
  2. Наступний рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), вирівняно справа.
  3. Наступний рядок – назва статті, вирівняно центром. 
  4. Наступний рядок – анотація мовою статті (кегель 10, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – до 50 слів.
  5. Наступний рядок – ключові слова (шрифт Times New Roman, кегель 10, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – 4–6 слів.
  6. Далі через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів), назва статті, анотація і ключові слова в перекладі російською та англійською мовами (коли стаття написана українською мовою). Якщо стаття написана російською, то ця її частина оформляється українською й англійською мовами, якщо англійською – відповідно українською та російською (російська анотація – близько 200 слів, англійська – 500 відповідно). 
  7. Через рядок – основний текст статті. Друкується з абзацним відступом, шрифтом Times New Roman, кеглем 12, інтервалом 1,0 між рядками.
  8. Посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра в них відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала буква с з крапкою і цифра, що означає номер сторінки. 
  9. У наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. Використані літературні джерела подаються за алфавітом  – спочатку кирилицею, потім латинкою. 

! Для транслітерації українського тексту на латиницю використовується безкоштовний сайт http://www.translit.kh.ua (Вибираємо варіант (BGN)); для транслітерації російського використовується безкоштовний сайт http://www.translit.ru (у списку «варіанти», що розкривається, вибираємо варіант системи Держдепартаменту США (BSI)).

У ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ ТРАНСЛІТЕРУЙТЕ РОСІЙСЬКОМОВНІ ДЖЕРЕЛА УКРАЇНСЬКОЮ ТРАНСЛІТЕРАЦІЄЮ БО БУКВИ Ы ТА Э ВОНА НЕ ТРАНСЛІТЕРУЄ І НАВПАКИ

У тексті статті вживаються такі знаки: лапки – (« »), апостроф – (’), через пробіл тире (–), а не дефіс (-). Двокрапка (:) ставиться без пробілу.

Окремим документом надсилається довідка про автора, де подаються наступні відомості: прізвище, ім’я і по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, електронна адреса, телефон. (Українською і Англійською мовами)