Десятник В. В.

ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК МЕЖИРІЧЧЯ СТОХІД – ГОРИНЬ УПРОДОВЖ ОЛІГОЦЕНУ

 Розглянуто палеогеоморфологічний розвиток межиріччя Стохід – Горинь упродовж олігоцену та проаналізовано умови утворення його товщ. Встановлено, що в межигірський і берекський час ця територія відзначалася відмінними палеогеографічними умовами, що підтверджується різними фаціальними утвореннями. Також, підтверджено, що в ранньоолігоценову епоху, зокрема в межигірський час, осади формувалися в опріснілих басейнах із незначною глибиною та нестійким водним режимом.  У пізньому олігоцені, тобто в берекський час, за умов регресування морського бассейну, осадонакопичення відбувалося в приморських та континентальних умовах, зокрема у лиманах, дельтах річок та їх долинах, озерних водоймах і карстових западинах. Вперше для досліджуваної території складені картосхеми розповсюдження згаданих вище відкладів. Встановлено границі поширення утворень межигірської і берекської світ та проаналізовано їх потужність.

Ключові слова: олігоцен, межигірська світа, берекська світа.

ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МЕЖДУРЕЧЬЯ СТОХОД-ГОРЫНЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ ОЛИГОЦЕНА.

Рассмотрено палеогеоморфологическое развитие междуречья Стоход-Горынь на протяжении олигоцена и проанализированы условия образования его толщ. Установлено, что в межыгирское и берекское время эта территория отличалась палеогеографическими условиями, что подтверждается различными фациальными образованиями. Также, подтверждено, что в раннеолигоценову эпоху, в частности, в межигорское время, осадки формировались в опреснелых бассейнах с незначительной глубиной и неустойчивым водным режимом. В позднем олигоцене, то есть в берекское время, в условиях регрессирования морского бассейна, осадконакопление происходило в приморских и континентальных условиях, в частности в лиманах, дельтах рек и их долинах, озерных водоемах и карстовых впадинах. Впервые для исследуемой территории составлены картосхемы распространения упомянутых выше отложений. Установлено границы распространения образований межыгирской и берекской свит и проанализированы их мощности. Последняя для отложений межыгирского времени постепенно увеличивается с юго-запада на северо-восток, что согласуется с общим уклоном домежыгирськой поверхности и, наоборот, мощность отложений берека увеличивается с северо-востока на юго-запад. Это вызвано развитием континентальных условий в берекское время и тектонической нестабильностью региона. Мощные толщи межыгирских отложений находятся в палеовпадинах, что вызвано цикличностью регрессии и трансгрессии морского бассейна и соответственно размывом значительной их части еще в межыгирское время. Берекские отложения достигают максимальных мощностей в зонах разрывных тектонических нарушений.

Ключевые слова: олигоцен, межыгирская свита, берекская свита.

Література:

  1. Геологічна будова і корисні копалини середньої течії р. Стир: [Фондові матеріали Рівненської геологічної експедиції ПДРГП “Північгеологія”] / відпов. викон. В. Г. Зелінський. – Київ, 2011. – С. 280-285.
  2. Геологическое доизучение территории листов М-35-16-Г; М-35-17-В; М-35-28 Б; М-35-29-А в масштабе 1:50 000 : отчет ГСО-83 за 1989-1994 гг. / Ровенская ГРЭ; руковод. И. С. Гарбуз; исполн. Гарбуз И. С. [и др.]. – Ровно. – 1994. – C. 149-153.
  3. Зосимович В. Ю. Вивченя опорних розрізів та обґрунтування стратиграфічних схем палеогенових і неогенових відкладів західної частини прип’ятського бурштиноносного басейну (території ГПК – 200): звіт про науково-дослідну роботу / [Ю. В. Зосимович, Т. В. Шевченко, Т. С. Рябоконь, та ін.]. – К., 2011. – С. 205-212.
  4. Криницька М. В. Літолого-фаціальні умови накопичення покладів бурштину в межах північно-західного схилу Українського щита автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геолог. наук : спец. 04.00.21 “літологія” / М. В. Криницька. – К., 2012. – С. 5-15.
  5. Шевченко Т. В. Мікрофітофосилії (диноцисти) пізнього палеогену Українського щита та їх стратиграфічне значення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геолог. наук : спец. 04.00.09 “Палеонтологія і стратиграфія” / Т. Шевченко. – К., 2002. – С. 24.

Повний текст

PDF