Ганна МАШІКА

ОЦІНКА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ З ПОЗИЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У статті досліджено особливості оцінки географічно-територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її впливу на формування господарського потенціалу. З’ясовано науковий і практичний зміст господарського потенціалу регіону. Розглянуто погляди сучасних науковців на визначення сутності поняття господарського потенціалу регіону. Встановлено, що господарський потенціал регіону – це сукупність засобів та ресурсів, які забезпечують розвиток і функціонування господарського комплексу. З’ясовано, що господарський потенціал регіону формується за використання усіх наявних ресурсів, здатних забезпечувати довгострокове функціонування та досягнення стратегічних цілей. Виокремлено чинники, що впливають на потенціал регіону з позицій соціально-економічного розвитку. Встановлено, що Карпатський регіон займає досить вигідне географічне положення в Україні та Європі, а також характеризується значним різноманіттям та диференціацією природних умов і ресурсів.

Ключові слова: географічно-територіальна структура, господарський потенціал, Карпатський регіон, соціально-економічний розвиток.

Аннотация:

Машика А.В. ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАРПАТСКОГО РЕГИОНА С ПОЗИЦИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА.

В статье исследованы особенности оценки географическо-территориальной структуры Карпатского региона с позиций социально-экономического развития и ее влияния на формирование хозяйственного потенциала. Выяснено научный и практический смысл хозяйственного потенциала региона. Рассмотрены взгляды современных ученых на определение сущности понятия хозяйственного потенциала региона. Установлено, что хозяйственный потенциал региона – это совокупность средств и ресурсов, обеспечивающих развитие и функционирование хозяйственного комплекса. Выяснено, что хозяйственный потенциал региона формируется за счет использования всех имеющихся ресурсов, способных обеспечивать долгосрочное функционирование и достижение стратегических целей. Выделены факторы, влияющие на потенциал региона с позиций социально-экономического развития. Установлено, что карпатский регион занимает достаточно выгодное географическое положение в Украине и Европе, а также характеризуется значительным разнообразием и дифференциацией природных условий и ресурсов.

Ключевые слова: географическо-территориальная структура, хозяйственный потенциал, Карпатский регион, социально-экономическое развитие.

Література

 1. Диха М. В. Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави / М. В. Диха // Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 29–37
 2. Добровольская О. П. Региональная экономика: учеб. пособ. / О. П. Добровольская. – Симферополь: “Эльиньо”, 2007. – 262 с.
 3. Любченко О. М. Соціально-економічний потенціал регіону поняття, структура, генезис // Формування ринкової економіки: наук. зб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; відп. ред. О. О. Бєляєв. 2010. Вип. 23. – С. 202–209.
 4. Макаренко М. В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону // Актуальні проблеми економіки. 2012. № 4. – С. 217-224
 5. Нагірна В. П. Територіальна структура господарства і розселення населення: ретроспектива і сучасні реалії / В. П. Нагірна. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://firearticles.com/geografiya/20-teritorialna-struktura-gospodarstva-i-rozselennya-naselennya-retrospektiva-i-suchasni-realiyi-nagirna-v-p.html
 6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]: Указ Президента України  №  5/2015  від  01.2015  р.  —  Режим  доступу :  http:// www.president.gov.ua/documents/18688.html
 7. Рудько Г. І. Конструктивна геоекологія / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К.: ТОВ «МАКЛАУТ», 2008. – 320 с.
 8. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: підруч. / Д. М. Стеченко. – К.: Вікар, 2006. – 396 с.
 9. Талах В. І. Методологічні засади дослідження чинників формування, використання та відтворення економічного потенціалу регіону // Економчні науки. 2011. Випуск 8 (29). Ч.4. Серія «Облік та фінанси». URL: http://www.nbuv.gov.ua.portal
 10. Фісун К. А. Методологія програмування розвитку регіонів України. Харків, 2007. – 401 с
 11. Химинець В. В.Місце та роль курортно-рекреаційного кластеру в сталому розвитку Карпатського регіону  // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка. 2014. – Вип. 1. – С. 240-247.
 12. Шаблій О. І. Основи загальної суспільної географії / О. І. Шаблій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 444 с.

Повний текст

PDF