Галина МАЛІНОВСЬКА

СЕЛИТЕБНЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛАНДШАФТИ КАНЬЙОННОЇ ДОЛИНИ ДНІСТРА

У статті розглянута історія заселення каньйонної долини Дністра. Виділено основні зміни ландшафтів під впливом господарської діяльності у населених пунктах, що проявляється у змінах рельєфу, деградації ґрунтів і рослинного покриву, посиленні ерозійних процесів та ін.  Проаналізовано ступінь селитебності каньйону Дністра загалом та за фізико-географічними районами. З’ясовано райони з найбільшим і найменшим селитебним навантаженням.

Ключові слова: селитебні ландшафти, селитебне навантаження, рельєф, рослинний покрив, каньйон, долина Дністра.

Аннотация:

Малиновская Г. А. СЕЛИТЕБНАЯ НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТЫ КАНЬЙОННОЙ ДОЛИНЫ ДНЕСТРА.

В статье рассмотрена история заселения каньйонной долины Днестра. Выделены основные изменения ландшафтов под влиянием хозяйственной деятельности в населенных пунктах, что проявляется в изменениях рельефа, деградации почв и растительного покрова, усилении эрозионных процессов и др. Проанализирована степень селитебности каньона Днестра в целом и по физико-географическими районами. Выяснено районы с наибольшей и наименьшей селитебной нагрузкой. Средняя величина степени селитебности на исследуемой территории составляет 15,6%. Выше значения наблюдается только в Чертковско-Каменец-Подольском ландшафтном районе (19%). Здесь сконцентрирована наибольшая доля поселений (53,9%) и, соответственно, населения (53,1%). Это визуально подтверждается плотной полосой поселений вдоль рек Днестр, Серет, Жванчик, Смотрич, Тернава, Началова и Збруч.Другие районы имеют меньший показатель селитебной нагрузки. В Тлумацко-Городенкивскому физико-географическом районе он составляет 15%. Для него характерны небольшие по площади преимущественно сельские поселения. Средней степенью селитебности характеризуются большинство районов – Могилев-Подольско-Ямпольский (14,3%), Нижньоушицький (14,3%), Ходоровский-Бучацкий (13,2%), Кельменецком-Сокирянского (11,7%). Низкой селитебной назрузкой характеризуются Збаражско-Смотрицкий (9,2%) и Заставнивско-Хотинский (9,8) районы. Одновременно физико-географические районы, которые имеют относительно небольшой показатель селитебновсти отмечаются высоким показателем среднего количества жителей одного населенного пункта: Заставнивско-Хотинский район (1237 человек), Кельменецко-Сокирянский район (1087 человек).

Ключевые слова: селитебные ландшафты, селитебные нагрузки, рельеф, растительный покров, каньйон, долина Днестра.

Література:

  1. Винокур І. С. Давні слов’яни на Дністрі [Текст] : іст.-краєзнавчі нариси / І. С. Винокур, Б. О. Тимощук. – Ужгород: Карпати, 1977. – 111 с.
  2. Денисик Г.І. Антропогенне ландшафтознавство: навчальний посібник. Частина ІІ. Регіональне антропогенне ландшафтознавство / Г.І. Денисик. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2015. – 332 с.
  3. Денисик Г.І. Унікальні ландшафти Середнього Придністер’я / Г.І. Денисик, Г.В. Мудрак [монографія]. – Вінниця: Вінницька обласна друкарня, 2014. – 262 с.
  4. Добржанський О. В. Хотинщина: історичний нарис / О. В. Добржанський, Ю. І. Макар, О. М. Масан. – Чернівці: Молодий буковинець, 2002. – 416 с.
  5. Добровольська С. Етапи утворення поселень у Дністровському каньйоні [Текст] / С. Добровольська // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / редкол.: О. І. Шаблій, О. В. Заставецька, І. Л. Дітчук. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 23. – С. 91–97.
  6. Круль В.П., Добровольська С.Я., Гадельшин О.Р. Формування поселенської мережі Дністерського каньйону (часово-просторовий аналіз)// Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб.наук.пр. – Чернівці: Чернів. Нац.ун-т, 2013. – Вип. 672-673: Географія. – С. 126-132.
  7. Сохацький М. П. Історія заселення трипільськими племенами Середньодністровського Лівобережжя / М.П. Сохацький // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. — К.: ІА НАН України, 2010. — Вип. 2. — С. 36-40.
  8. Холявчук Д. І. Антропогенне перетворення ландшафтів долини Середнього Дністра як передумова розвитку рекреації / Д. І. Холявчук. // Наукові записки Вінницького педуніверситету. Сер. Географія. – 2010. – №21. – С. 251–259.
  9. Холявчук Д.І. Ландшафтна неоднорідність долини Середнього Дністра / ДаріяХолявчук // Науковий вісник Чернівецького університету: зб.наук.пр. – Чернівці:Чернівецький ун-т, 2013. – Вип.672-673: Географія. – С.60-63.

Повний текст

PDF