Вітенко І. М.

ВПЛИВ ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА СПРИЯТЛИВІСТЬ ПРИРОДНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

Розглянуто  підходи щодо оцінювання і аналізу еколого-географічної ситуації (ЕГС) і обумовлених нею якості природних умов проживання населення, які виступають важливим критерієм індексу людського розвитку. Розкрито передумови та проаналізовано ступінь диференціації  ЕГС, а відповідно і ступінь сприятливості природних умов проживання населення на матеріалах обласного регіону.

Ключові слова: людський розвиток, антропогенні зміни, еколого-географична ситуація, Тернопільська область, зонування території, природні умови життєдіяльності.

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА БЛАГОПРИЯТНОСТЬ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Рассмотрено подходы к оценке и анализу эколого-географической ситуации (ЭГС) и обусловленных ею качеством природных условий жизнедеятельности населения, которые выступают важным критерием индекса человеческого развития. Раскрыто предпосылки та проанализирована сущность ЭГС, а следовательно и степень благоприятности природных условий жизнедеятельности населения областного региона. Рассмотрено влияние факторов загрязнения природной среды, антропогенных нагрузок на особенности проявления экосостояния природных компонентов, формирование особенностей эколого-географической ситуации. На материалах Тернопольской области выявлены особенности и тенденции изменений, основные направления развития эколого-географической ситуации, смоделировано интегральную картосхему ЭГС и проанализированы ее пространственные отличия на основании зонирования территории. Доведено непосредственное влияние эколого-географической ситуации на качество природной среды жизнедеятельности населения, дифференциация которой находится в соответствии с уровнями ЭГС. На основе зонирования территории по сложности эколого-географической ситуации выделено 5 ареалов (зон) от сложной ЕГС к относительно благоприятной. Преобладающими в пределах территории области ареалы с ухудшенной и осложненной эколого-географической ситуацией. В пределах этих ареалов происходит и соответствующая дифференциация природных условий проживания населения от благоприятных до неблагоприятных.

Ключевые слова: человеческое развитие, антропогенные изменения, эколого-географическая ситуация, Тернопольская область, зонирование территории, природные условия  жизнедеятельности.

Література:

  1. Барановський В.А.Екологічна географія. Екологічна картографія/ В.А.Барановський. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 226 с.
  2. Вітенко І.М. Чинники формування та особливості прояву екостанів природних компонентів та екоситуації на теренах Тернопільської області/ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Географія. Спеціальний випуск: стале природокористування: підходи, проблеми, перспектива / І.М.Вітенко – Тернопіль: СМП “Тайп”. – №1 (випуск 27). – 2010.- С. 274 – 278.
  3. Гуцуляк В.М. Ландшафтна екологія: Геохімічний аспект. [Навчальний посібник] / В.М. Гуцуляк – Чернівці: Рута, 2010. – 272 с.
  4. Довкілля Тернопільщини за 2012 рік. [Статистичний збірник.] – Тернопіль: ГУС, 2013. – 145 с.
  5. Царик Л.П. Еколого-географічний аналіз і оцінювання території: теорія та практика / Л.П. Царик. – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2006. – 256 с.

Повний текст

PDF