Владислав БЄЛІКОВ

ТИПІЗАЦІЯ ПІВНІЧНИХ РАЙОНІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СТІЙКІСТЮ ДО ВИКЛИКІВ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Стаття присвячена актуальним проблемам північних районів Луганської області, які пов’язані з соціально-економічною та політичною ситуацією, що склалася в останні 3 роки. Наслідки збройного конфлікту торкнулись кожного з мешканців області. Значно погіршився рівень життя населення. Соціально-демографічні показники мають вагомий вплив на економіку регіону, тому нами було проведено типізацію північних районів Луганської області за стійкістю до викликів соціально-демографічних трансформацій.

Ключові слова: типізація, виклики, соціально-демографічні трансформації, стійкість.

Аннотация:

В. А. Беликов. ТИПИЗАЦИЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УСТОЙЧИВОСТИ К ВЫЗОВАМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ.

Статья посвящена актуальным проблемам северных районов Луганской области, которые связаны с социально-экономической и политической ситуацией, что сложилась в последние 3 года. Последствия вооруженного конфликта коснулись каждого жителя области. Значительно ухудшился уровень жизни населения. Была нарушена система управления регионом, на возобновление которой направлены меры принужденной эвакуации государственных органов власти, медицинских, образовательных и социальных учреждений и возобновления их работы на новых местах. Весомую помощь области по преодолению кризисных явлений оказали центральные органы государственной власти и международное сообщество. Социально-демографические показатели имеют значительное влияние на экономику региона, поэтому нами была проведена типизация северных районов Луганской области по устойчивости к вызовам социально-демографических трансформаций.

Ключевые слова: типизация, вызовы, социально-демографические трансформации, устойчивость.

Література:

 1. Гарасим П.М., Шевчук І.Б. Роль і місце інформаційних технологій у забезпеченні розвитку регіональної економіки // Сталий розвиток економіки.– 2014.– №1. – С. 133–135.
 2. Грицунов О.В. Інформаційні системи та технології: Навч. посібник для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології». – Харків: ХНАМГ, 2015. – 222 с.
 3. Єрмошенко М.М. Інформаційно-аналітична підтримка аналізу діяльності комерційних банків // Актуальні проблеми економіки.– 2016.– №10. – С. 59–67.
 4. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів: Навч. посібник / О.М. Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дудук. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 296 с.
 5. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в экономической сфере: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, 2017. – 319 с.
 6. Ларіна Р.Р., Владзимирський А.В., Балуєва О.В. Державний механізм забезпечення інформатизації системи охорони здоров’я: Монографія / Під заг. ред. проф. В.В. Дорофієнко. – Донецьк: Цифровая типография, 2014. – 252 с.
 7. Лібанова Е. Вплив зовнішньої міграції на соціально-економічний розвиток України // Економіка України. – 2016. – № 8. – С. 76–80.
 8. Малиновська О.А. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування.– К. : НІСД, 2014. – 40 с.
 9. Малиновська О.А. Управління міграціями: деякі висновки з європейського досвіду /ОА. Малиновська // 3б. наук. пр. УАДУ / За заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князева. – К.: Вид-во УАДУ, 2015. – № 2. – С. 446–453.
 10. Малиновська О. Деякі концептуальні підходи до регулювання трудової міграції // Трудова міграція населення України та державна програма її регулювання : Матеріали міжнарод. конф., Київ, 18 лютого 2005 р. / Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. –К. : Заповіт, 2015. – С. 6–16.
 11. Хомин О.Й. Детермінанти демографічної безпеки в системі національної безпеки України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.– Серія: Економічна.– 2014.– Вип. 2. – С. 13–19.
 12. Шевчук А.В. Інформаційні технології в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону: Монографія / Відп. ред. Л.К. Семів. – Л., 2017. – 139 с.

Повний текст

PFD