Брич В. Я., Гербера О. Є.

СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 Розглянуто сучасні тенденції розвитку міжнародної туристичної індустрії під впливом глобалізації та інтеграції. Проаналізовано вплив туризму на світову економічну систему та визначено, що на рівень туристичного попиту та пропозиції має вагомий вплив ряд факторів, зокрема державна політика, економічний та фінансовий розвиток країни, соціальні та демографічні зміни, розвиток інформаційних технологій. Вивчено географічну структуру міжнародного туризму і чинники розвитку міжнародних туристських потоків. Виявлені глобальні світові тенденції розвитку туризму, основними з яких є зростання туристичних потоків, підвищення вимог до якості туристичного обслуговування та зміни у спрямованості туристичних послуг, зростання різноманітності туристичних продуктів та їх диверсифікація, використання сучасних інформаційних технологій в туріндустрії. Проаналізовано процеси глобалізації, інтернаціоналізації та конкуренції на міжнародному туристичному ринку. Доведено, що, посилення конкуренції на ринку туристичної пропозиції є однією з істотних тенденцій розвитку світового туризму, основними  передумовами чого є вихід на світовий туристичний ринок країн з амбітними експансивними планами залучення туристів та досягнення піку насичення споживачів деякими формами та видами туризму, які пропонують популярні туристичні дестинації. Виділено пріоритетні напрямки розвитку туризму в світі, зокрема: лікувально-оздоровчий, екскурсійний, спортивний, релігійний, освітній, діловий, екзотичний, подієвий, кулінарний, круїзний, пляжний, екологічний та ін. Здійснено всебічний та ґрунтовний аналіз основних векторів розвитку світового туристичного бізнесу в сучасних умовах.

Ключові слова: міжнародний туризм, глобалізація, конкурентоспроможність, туристичні потоки, туристичний попит та пропозиція, туристична послуга.

СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.

Рассмотрены современные тенденции развития международной туристической индустрии под влиянием глобализации и интеграции. Проанализировано влияние туризма на мировую экономическую систему и определено, что на уровень туристического спроса и предложения имеет весомое влияние ряд факторов, в частности государственная политика, экономическое и финансовое развитие страны, социальные и демографические изменения, развитие информационных технологий. Изучено географическую структуру международного туризма и факторы развития международных туристских потоков. Выявленные глобальные мировые тенденции развития туризма, основными из которых является рост туристических потоков, повышение требований к качеству туристского обслуживания и изменения в направленности туристических услуг, рост разнообразия туристических продуктов и их диверсификация, использование современных информационных технологий в туриндустрии. Проанализированы процессы глобализации, интернационализации и конкуренции на международном туристическом рынке. Доказано, что, усиление конкуренции на рынке туристического предложения является одной из существенных тенденций развития мирового туризма, основными предпосылками чего выход на мировой туристический рынок стран с амбициозными экспансивными планами привлечения туристов и достижения пика насыщения потребителей некоторыми формами и видами туризма, которые предлагают популярные туристические дестинации. Выделены приоритетные направления развития туризма в мире, в частности: лечебно-оздоровительный, экскурсионный, спортивный, религиозный, образовательный, деловой, экзотический, событийный, кулинарный, круизный, пляжный, экологический и др. Осуществлен всесторонний и глубокий анализ основных векторов развития мирового туристического бизнеса в современных условиях.

Ключевые слова: международный туризм, глобализация, конкурентоспособность, туристические потоки, туристический спрос и предложение, туристическая услуга.

Література:

  1. Грянило А.В. Міжнародний туризм: проблеми та перспективи розвитку в Україні / А.В. Грянило, Н.І. Мацур // Фінансовий простір. – – №4 (12). –С.144-148.
  2. Онисько М. Б. Міжнародний туризм: світові тенденції та українські реалії [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://sd.net. ua/2012/05/24/turizm-ukraine-mir.html.
  3. Гордієнко І. С. Міжнародний туризм та його розвиток в Україні / І. С. Гордієнко, О. Є. Шайда. — Науковий вісник НЛТУ України. — 2011. — Вип. 21.6. — С. 141–144.
  4. Лозова О.А. Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_125/29.pdf
  5. Блах Н.В. Економічний розвиток міжнародного туризму та місце України в його структурі / Н.В. Блах., В.Г. Кривенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 2. – С. 25-32.
  6. Тлеубердинова А. Оценка конкурентоспособности туристических услуг / Тлеубердинова А. // Маркетинг. – 2011. – №6. – С. 69-76.
  7. Нездойминов С.Г. Региональные проблемы развития международного туризма / С.Г. Нездойминов // Перспективы науки и образования. – 2013. – №4. – С. 313-321.
  8. UNWTO World Tourism Barometer [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mkt.unwto.org/ru/barometer
  9. Travel and Tourism Competitiveness Index 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2013/
  10. UNWTO Tourizm Highlights [Електронний ресурс] – Режим доступу : unwto.org.

Повний текст

PDF