Бойко З.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ РАЙОНІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ІНДИКАТОРАМИ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ

У статті розглядаються трудові ресурси районних систем Дніпропетровської області за допомогою інтегрального індикатора. В якості синтетичних параметрів районних систем застосовані індикатори, за допомогою яких виконано аналіз динаміки та стану трудових ресурсів. На основі зазначених індикаторів виконані часткові класифікації та рейтинги районів. За кожним індикатором виконано класифікацію районів та визначено тенденції динаміки змін індикаторів у часі.

Ключові слова: трудові ресурси, міграція, демографічний тиск, інтегральний індикатор, коефіцієнт ефективності використання.

КЛАССИФИКАЦИЯ РАЙОНОВ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИНДИКАТОРАМ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Исследования трудовых ресурсов включает в себя получение новой информации на основе выполненного анализа исходных данных. В качестве синтетических параметров районных систем применены индикаторы, с помощью которых выполнен анализ динамики и состояния трудовых ресурсов. На основе указанных индикаторов выполнены частичные классификации и рейтинги районов. За каждым индикатором выполнено классификацию районов и определены тенденции динамики изменений индикаторов во времени. Установлено, что для всех индикаторов характерны значения в 2009-2010 гг, соответствующие периоду выхода хозяйства Днепропетровской области из финансово-экономического кризиса. Определены группы районов, для которых положительные тенденции развития процесса формирования трудовых ресурсов наблюдаются по пяти, четырьмя, тремя, двумя и одним индикатором. Установлено, что положительной динамикой развития трудовых ресурсов в 2009 и 2010 (период выхода из финансово-экономического кризиса) по всем индикаторам характеризуются Васильковский, Петриковский и Софиевский районы; по четырем индикаторам – Павлоградский, Петропавловский, Солонянский районы; по трем – Верхнеднепровский, Новомосковский, Пятихатский,  Софиевский,  Царичанский,  Широковский,  Юрьевский  районы;  по  двум  – Днепропетровский, Криворожский, Криничанский, Магдалиновский, Межевской, Синельниковский районы; по одному – Апостоловский, Никопольский, Покровский районы. По суммарному рейтингу выделено 5 групп районов. Первую группу (с наименьшей суммой рейтингов) образуют Днепропетровский и Новомосковский районы, вторую – Криворожский, Синельниковский, Магдалиновский, Васильковский и Никопольский районы. Худшие показатели по суммарному рейтингу имеют Павлоградский, Царичанский, Криничанский, Софиевский, Широковский и Петропавловский районы.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, миграция, демографическое давление, интегральный индикатор, коэффициент эффективности использования

Література:

  1. Згалат-Лозинська Л.О. Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу за умов формування ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.02.03 “Організація управління, планування і регулювання економікою” / Л.О. Згалат-Лозинська. – К., – 18 с.
  2. Покрищук В. Ринок праці України: сучасні тенденції зайнятості населення / В. Покрищук, В. Ковальський, О. Пазюк // Україна: аспекти праці 2007. – № 5. – С. 3-9.
  3. Слівінська Н.М. Соціально–економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. е. наук: спец. 08.09.01 “Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика” / Н.М. Слівінська. – Донецьк, 2003. – 19 с.
  4. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат. збірник / Державний комітет статистики України / [Відп. за випуск І. Калачова]. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 227 с.
  5. Чорний Р.С. Підходи до розуміння суті та структури трудового потенціалу / Р.С. Чорний // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.6. – С. 355-361.

Повний текст

PDF