Андрій ПИЛИПЮК.

ФАКТОРИ ОНТОГЕНЕЗУ, ТИПІЗАЦІЯ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОРОВОГО РОЗПОДІЛУ ГЕЛІКТИТОВИХ УТВОРЕНЬ У СИСТЕМІ ГІПСОВИХ ПЕЧЕР АТЛАНТИДА-КИЯНКА

 У статті розглянуто понятійно-термінологічний апарат вторинних утворень, що мають звивисту геометричну форму у гіпсових печерах Поділля. Уточнено визначення двох найбільш вживаних дефініцій “геліктит” та “антодит”. Зазначено принципові відмінності між такими вторинними печерними утвореннями як: анемоліт, гелігміт, тремагміт, антоліт та ін. Описано форму та типову морфологію геліктитових утворень. Визначено механізм росту і формування звивистих ексцентричних печерних утворень. Встановлено, що головними факторами викривлення геліктитів є непрохідність та закоркованість центрального каналу, вплив повітряних потоків, різний склад домішок продуктів живлення та нерегулярність їх надходження до центрального капіляру, висунуто припущення, що в утворенні геліктитів може брати участь і біологічний фактор, при умові обростання карбонатним матеріалом корінців дерев котрі можуть звисати із крівлі підземної порожнини. В той час як фактором формування росту антодитів є різна швидкість росту паралельно-волокнистих агрегатів. Вказано локації місць найбільших скупчень геліктитових утворень у досліджуваній системі печер Атлантида-Киянка. Проаналізовано існуючі типізації геліктитових відкладів у зарубіжних авторів, вказано на позитивні сторони та недоліки існуючих типізацій. Розроблено власну авторську типізацію антодитових утворень для гіпсових печер Поділля, беручи за основу польові дослідження у системі печер Атлантида-Киянка. 

Ключові слова: геліктити, антодит, гіпс, вторинні утворення, печерні квіти.

Аннотация:

Пилипюк Андрей. ФАКТОРЫ ОНТОГЕНЕЗА, ТИПИЗАЦИЯ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕЛИКТИТОВИХ ОБРАЗОВАНИЙ В СИСТЕМЕ ГИПСОВЫХ ПЕЩЕР АТЛАНТИДА-КИЕВЛЯНКА

В статье рассмотрен понятийно-терминологический аппарат вторичных образований, имеющих извилистую геометрическую форму в гипсовых пещерах Подолья. Уточнено определение двух наиболее употребляемых терминов – “геликтит” и “антодит”. Указано принципиальное различие между такими вторичными пещерными образованиями как: анемолит, гелигмит, тремагмит, антолит и др. Описана форма и типичная морфология встречаемых геликтитових образований. Определен механизм роста и формирования извилистых эксцентричных пещерных образований. Установлено что главным фактором искривления геликтитов является непроходимость и пломбирование центрального канала питания, влияние воздушных масс, разный состав примесей продуктов питания и нерегулярность их поступления в центральный капилляр. Выдвинуто предположение что в образовании геликтитов может участвовать и биологический фактор, при условиях обрастания карбонатным материалом корешков деревьев которые могут прорастать внутрь пещеры и свисать с ее сводов. В то время как ключевым фактором развития антодитов является разная скорость роста параллельно-волокнистых агрегатов. Указано локации мест крупнейших скоплений геликтитових образований в исследуемой системе пещер Атлантида-Киевлянка. Проанализированы существующие типизации геликтитових отложений в зарубежных авторов, указано положительные стороны и недостатки существующих типизаций. Разработана собственная авторская типизация образований антодитов для гипсовых пещер Подолья, основываясь на полевые исследования в системе пещер Атлантида-Киевлянка.

Ключевые слова: геликтит, антодит, гипс, вторичные образования, пещерные цветы.

Література:

 1. Лазаренко Є. К. Мінералогія Поділля / Є. К. Лазаренко, Б. І. Сребродольський. – Львів: Вид-во Львівського університету, 1969. – 345 с
 2. Малеев М.Н. Свойства и генезис природных нитевидных кристаллов и их агрегатов / М.Н. Малеев – М.: Наука, 1971. – 200 с
 3. Морфология и онтология минеральных агрегатов. Агрегаты в пещерах и открытых трещинах. Антолиты. [электронный ресурс] / “Рисуя Минералы”. – Режим доступа: http://mindraw.web.ru/bibl19.htm (06.03.2017)
 4. Степанов В.И. К минералогии пещер // Пещеры. – 1999. – Вып. 25/26. – С. 63-71
 5. Терминология карста: материалы по геоморфологической терминологии / Д. А. Тимофеев, В. Н. Дублянский, Т. З. Кикнадзе; Отв. ред. С. С. Коржуев; АН СССР, Геоморфол. комис., Институт географии. – М. : Наука, 1991. – 259 с
 6. Турчинов И.И. Вторичные минеральные образования гипсовых пещер Западной Украины // Свет №3(9), 1993. – С.29-37
 7. Цуркан Я.І. До питання онтогенезу геліктитових відкладів карстових печер / Я.І. Цуркан, А.В. Пилипюк // Шевченківська весна – 2015. Географія: Збірник наукових праць ХІІІ міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Прінт Сервіс, 2015. Випуск ХІІІ. – С. 34-36
 8. Collett, , 1878, Wyandotte Cave: Indiana Geol. Surv. 10th Annual Rept., pp. 475-476
 9. Davis D.G. What are “Anthodites”? – Continued. Journal of Caves and Karst Studies 58(1): 54
 10. Dolley, C. , 1886, On the helictites of Luray Cave: Proc. Acad. of Nat. Sci., pp. 351-352
 11. Garry K. Smith Helictites – what are they? “Australian Caver”, Feb 1998, No. 143, P. 14
 12. George W. Moore The Origin of Helictites. National Speleological Society №1. 1954. 16 p
 13. Hill C., Forti P. Cave minerals of the world, 2-е Huntswill, USA, 1997. 463 p
 14. Klimchouk, A.B., Nasedkin, V.M., & Cunningham, K.I. (1995). Speleothems of Aerosol Origin. National Speleological Society Bulletin 57(1): 31-42
 15. Rowling J. Cataloguing Helictites and other capillary-controlled speleothems. Journal of the Highland Caving Group. Issue №41, Sydney, 2001. 3-9 p
 16. White, W.B. (1995). What are “Anthodites”?: Reply. National Speleological Society Bulletin 57(1): 54-55

Повний текст

PDF